Nog har vi al­la stört oss på den där mo­bi­len

Järfälla Tidning - - Hej Järfälla -

Jag tror att de fles­ta av oss va­rit med om det. Att man ätit mid­dag, fi­kat el­ler va­rit på nå­got an­nat so­ci­alt sam­kväm när per­so­nen man um­gås med plöts­ligt tar upp sin te­le­fon, en­ligt Al­fons Åbergs ”jag ska ba­ra”-prin­cip. Det är nå­got med­de­lan­de som ba­ra ska be­sva­ras, ett te­le­fon­sam­tal som ska tas, en bild på In­stagram som ska läg­gas upp el­ler ett Fa­ce­book­flö­de som ska skrol­las. (Och ja, an­tag­li­gen har vi ock­så själ­va va­rit den där stö­ri­ga kom­pi­sen som ploc­kat fram te­le­fo­nen vid il­la vald tid­punkt).

Jag skri­ver al­la gång­er un­der på att mo­bil­te­le­fo­nen, och även den smar­ta te­le­fo­nen, är en fan­tas­tisk upp­fin­ning. Jag me­nar allt­så inte att va­ra bak­åt­strä­van­de och ral­je­ra över hur det var bätt­re förr, men dä­re­mot kan vi nog al­la kon­sta­te­ra att den där te­le­fo­nen kan bli ett stö­ran­de mo­ment.

Det tyc­ker i al­la fall Li­be­ra­ler­na och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, som vill in­fö­ra ett na­tio­nellt för­bud mot mo­bi­ler i klass­rum­men. Läs mer om det på näs­ta upp­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.