Järfälla ris­ke­rar för­lo­ra kam­pen om Dra­ma­ten

När Dra­ma­ten och Kung­li­ga Ope­ran le­tat ny plats för si­na lo­ka­ler har Järfälla va­rit en av kan­di­da­ter­na. Men nu ser det ut som att en an­nan kommun kni­per kul­turskat­ten.

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Kung­li­ga ope­ran och Dra­ma­ten kom­mer att be­hö­va läm­na si­na verk­stä­der, de­kor­ma­ga­sin och re­pe­ti­tions­lo­ka­ler i Gädd­vi­ken, Nac­ka, där det ska byg­gas bo­stä­der.

Till 2021 ska de ha hit­tat nya lo­ka­ler och i sitt sö­kan­de har de le­tat sig ut­an­för stan. Kam­pen om vem som ska få hu­se­ra verk­sam­he­ten har länge stått mel­lan Järfälla, Sund­by­berg och Huddinge.

Men nu ver­kar kanske sla­get va­ra över och Järfälla kommun ser inte ut att stå som seg­ra­re. En an­sö­kan om plan­be­sked läm­na­des in till Sund­by­bergs stad för någ­ra da­gar se­dan, för ett pro­duk­tions­cen­ter för Dra­ma­ten och Kung­li­ga Ope­ran.

”Etable­rings­plat­sen för verk­sam­he­ten är vald tack va­re det myc­ket go­da lä­get av­se­en­de kol­lek­ti­va färd­me­del”, skri­ver fas­tig­hets­bo­la­get Va­sakro­nan, som sam­ar­be­tar med Dra­ma­ten, i an­sö­kan.

– Vi job­bar vi­da­re för att ut­veck­la för­sla­get, med må­let att de ska flyt­ta hit. Men det finns inga de­fi­ni­ti­va be­slut, sä­ger Per Thi­berg, af­färs ut­veck­lings­chef hos Vas a kro­nan.

Men en­ligt Le­na Tör­ner, press­an­sva­rig på Dra­ma­ten, är sista or­det än­nu inte sagt. Hon be­kräf­tar att Va­sakro­nan gått vi­da­re med ett för­slag, men sä­ger sam­ti­digt att Dra­ma­ten inte har lan­dat i nå­got be­slut.

– Allt mås­te stäm­ma, till ex­em­pel­kom­mu­ni­ka­tion smöj­lig­he­ter. Så vi hål ler­fort­fa­ran­de al­la al­ter­na­tiv­öpp­na, al­la tre kom­mu­ner är fort­fa­ran­de ak­tu­el­la, sä­ger hon. El­li­nor Prawitz, Ulrica An­ders­son, Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

FOTO: MOSTPHOTOS

LETAR LO­KA­LER. Järfälla kommun kan för­lo­ra kam­pen om Dra­ma­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.