Järfälla – först nu på kar­tan?

Järfälla Tidning - - Tyck Om! -

Järfälla kommun vill nu sät­ta Järfälla på kar­tan. Mig ve­ter­li­gen har dock Järfälla fun­nits på kar­tan i åt­skil­li­ga hund­ra år. Det­ta skul­le då gö­ras ge­nom att kom­man­de Barkar­by t-ba­nesta­tion och nu­va­ran­de Barkar­by pen­del­tågs­sta­tion bå­da skul­le ges nam­net Järfälla (sta­tion) för vil­ket man nu sö­ker myn­dig­he­ter­nas till­stånd.

Förs­ta tan­ken var, när det­ta dök upp i lo­kal­pres­sen, att allt var ett för­se­nat april­skämt. Nu kom dock en be­kräf­tel­se i se­nas­te Järfälla Tid­ning på att det inte var ett april­skämt ut­an ett all­var­ligt me­nat för­slag från Jär­fäl­las kom­mun­sty­rel­se. Mo­ti­vet skul­le va­ra att i en (av­läg­sen) fram­tid kom­mer Ja­kobs­berg, Barkar­by, Barkar­bys­ta­den och Ved­des­ta att bil­da en re­gi­o­nal kär­na (sön­dersku­ren av järn­väg och mo­tor­väg) som då skul­le få Barkar­by som sin Jär­fäl­laen­tré.

Nej, snäl­la kom­mun­sty­rel­se, glöm era am­bi­tio­ner att på konst­gjor­da vägar ”öka kän­ne­dom om nam­net Järfälla”. Järfälla är och bör för­bli nam­net på vår kommun som be­står av ett an­tal kom­mun­de­lar som Ja­kobs­berg, Barkar­by, Skälby, Vik­sjö, Kall­häll, m.fl. Ska­pa be­näm­ning­ar för kom­mun­dels spe­ci­fi­ka” ge­men­sam­hets­an­lägg­ning­ar ”som så långt möj­ligt av­speg­lar den geo­gra­fis­ka pla­ce­ring­en. Allt­för att mins­ka ris­ker­na för en all­män för­vir­ring hos de som för­sö­ker ori­en­te­ra sig till el­ler in­om kom­mu­nen.

Det vo­re ju skill­nad om det ba­ra fanns en pen­del­tågs­sta­tion in­om kom­mu­nen, som med gym­na­sie­sko­lan el­ler ba­det. Den skul­le ju då, om man så vill, kun­na he­ta Järfälla sta­tion (Järfälla gym­na­si­um etc.) oav­sett in­om vil­ken kom­mun­del den då rå­ka­de lig­ga i. Rolf Karsvall, som för­ut­sät­ter att kom­mun­sty­rel­sens för­slag är på väg mot Gör­välns åter­vin­nings­cen­tral

Förs­ta tan­ken var, när det­ta dök upp i lo­kal­pres­sen, att allt var ett för­se­nat april­skämt.

FOTO: GOOGLE EARTH/CNES/AIRBUS

DÅ­LIG IDÉ. Var­för sät­ta Järfälla på kar­tan när det re­dan finns där?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.