Träd­fäll­ning är inte ’’nöd­vän­dig naturvård’’

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Bolin­der­bo

Svar till in­sän­da­ren Naturvård, inte sköv­ling” Järfälla Tid­ning nr 13:

Man blir yt­terst för­vå­nad över Aman­da Palm­sti­er­nas och Sol­veig By­bergs in­lägg be­träf­fan­de Gör­välns na­tur­re­ser­vat.

Det som be­skrivs i in­läg­get av des­sa två po­li­ti­ker är mer hur det borde se ut, el­ler va­ra, men sorg­ligt nog ser verk­lig­he­ten helt an­norlun­da ut.

Att på­stå att in­sat­ser­na in­ne­bär att yng­re tätt väx­an­de träd tas bort, lå­ter så klart jät­te­bra. Tror att de fles­ta av oss vet och för­står syf­tet och tan­ken med det­ta. Men när man fäl­ler 30-, 40-, 50-åri­ga tal­lar och gra­nar som inte upp­vi­sar någ­ra som helst ska­dor el­ler an­grepp hand­lar det inte om att ta bort yng­re tätt väx­an­de träd läng­re.

Om man väl­jer att kal­la det för sköv­ling el­ler skogs­bruk el­ler nå­got an­nat spe­lar mind­re roll, men det är ab­so­lut inte ”nöd­vän­dig naturvård”.

Vi­da­re kan man kon­sta­te­ra att det upp­kom­mit mul­tip­la ska­dor dels på sti­gar­na men ock­så ute i sko­gen/ter­räng­en på grund av ma­ski­ner som läm­nat kraf­ti­ga sår efter sig. Myc­ket ris och fäll­da träd lig­ger fort­fa­ran­de kvar ute i na­tu­ren och jag an­tar och ut­går ifrån att upp­dra­get kom­mu­nen gett även in­klu­de­rar att man ploc­kar rent el­ler stä­dar efter sig.

Sit­ter man i Tek­nis­ka nämn­den har man ett stort an­svar när det gäl­ler Gör­välns na­tur­re­ser­vat, Palm­sti­er­na och By­berg borde ta det an­sva­ret istäl­let för att göm­ma sig bakom skri­ve­ri­er som inte över­ens­stäm­mer med verk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.