Nya spar­krav sät­ter hård press på sko­lor

Jär­fäl­las sko­lor kom­mer att få det eko­no­miskt tufft fram­ö­ver. Ba­ra de se­nas­te vec­kor­na har nya spar­krav kom­mit på sko­lor­na, som nu vän­der på slan­tar­na. JÄRFÄLLAREKTORER: ”Det är klart det blir tufft”

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Bornhall 073-600 69 29 lou­i­se.bornhall@di­rekt­press.se

En rap­port vi­sar att Jär­fäl­las sko­lor går mot ett un­der­skott. Där­för tving­as de nu att spa­ra året ut. “Det är klart att det blir tufft”, sä­ger Za­ra Lang­foss Dahl, rek­tor på Nep­tu­ni­sko­lan.

Jär­fäl­las kom­mu­na­la för- och grund­sko­lor har fått nya spar­krav den se­nas­te må­na­den. Ef­ter att barn- och ung­doms­för­valt­ning­en i au­gusti såg över delårs­bok­slu­tet vi­sa­de det sig att sko­lor­na gick mot ett stort un­der­skott.

Där­för be­hö­ver sko­lor­na nu spa­ra res­ten av året.

En rund­ring­ning till fem av de kom­mu­na­la för- och grund­sko­lor­nas rek­to­rer som Järfälla Tid­ning gjort vi­sar att si­tu­a­tio­nen på fle­ra håll upp­levs som svår.

– Det är klart att det blir tufft. Vi är mer re­strik­ti­va med att ta in vi­ka­ri­er nu, vil­ket kan le­da till en hög­re ar­bets­be­last­ning för per­so­na­len på plats. Sam­ti­digt är det vik­tigt för oss att va­ra räd­da om och be­hål­la den per­so­nal vi har, sä­ger Za­ra Lang­foss Dahl, rek­tor på Nep­tu­ni­sko­lan.

Fär­re barn står i kö till för­sko­lan på Nep­tu­ni än ti­di­ga­re, nå­got som le­der till läg­re in­täk­ter. Och om det in­te går att kö­pa in nytt ma­te­ri­al som pla­ne­rat till följd av spar­kra­vet, kan det få ef­fek­ter på ut­bild­ning­en.

– Det är klart att det här oro­ar oss. Men det är in­te ba­ra eko­no­min som styr vår verk­sam­het, ut­an skol­la­gen och styr­do­ku­men­ten. Vi får in­te tum­ma på kva­li­te­ten, sä­ger Za­ra Lang­foss Dahl.

Har pa­u­sat rekrytering

I Vik­sjö­sko­lan har man pa­u­sat viss rekrytering av ny per­so­nal till följd av det se­nas­te spar­kra­vet.

– Om det här är en en­gångs­fö­re­te­el­se är den pro­ble­ma­tisk men han­ter­bar. Men om det vi­sar sig att spar­kra­ven fort­sät­ter kom­mer det i för­läng­ning­en att på­ver­ka oss mer märk­bart, skri­ver Ma­ria Prytz, tf rek­tor för Vik­sjö­sko­lan i ett mejl till Järfälla Tid­ning.

”Slim­ma­de or­ga­ni­sa­tio­ner”

Skol­peng­en för grund­sko­lan (kal­las barn­peng i för­sko­lan) slår fast hur myc­ket peng­ar sko­lor­na får för var­je elev. Skol­peng­ens stor­lek är nå­got som kom­mun­po­li­ti­ker­na be­slu­tar om.

– Vå­ra or­ga­ni­sa­tio­ner är ex­tremt slim­ma­de. Jag kan kän­na en stor oro för om vi in­te får en upp­räk­ning av skol­peng­en, sä­ger Fred­rik Ygg­mark, rek­tor på Björ­ke­by­sko­lan.

Min­na Avrin är barn- och ung­doms­di­rek­tör på Järfälla kom­mun. Att spar­kra­vet upp­levs som tufft när det kom­mit med så kort var­sel är för­stå­e­ligt, tyc­ker hon.

– Jag har stor för­stå­el­se för den oro som finns hos vå­ra rek­to­rer och en­hets­che­fer. Min oro är li­ka stor som de­ras, vi mås­te job­ba ge­men­samt för att nå en eko­no­mi i ba­lans, sä­ger hon.

I vå­ras släpp­te kom­mu­nen en rap­port som hand­lar om det eko­no­mis­ka lä­get för Jär- fäl­las sko­lor de kom­man­de tre åren. Den vi­sar bland an­nat att öka­de lo­kal­kost­na­der lett till be­spa­rings­krav i år, och bå­de kost­na­der för IT och per­so­nal ökar. En­ligt pro­gno­sen för 2019 sker ing­en upp­räk­ning av ut­bild­nings­för­valt­ning­ens bud­get – och där­med blir det mind­re peng­ar till sko­lor­na.

– Det gäl­ler att se över hur vi an­vän­der vå­ra peng­ar. För­valt­ning­en och al­la en­he­ter be­hö­ver ana­ly­se­ra eko­no­min och se över or­ga­ni­se­ring­en av ar­be­tet och hur man und­vi­ker onö­di­ga kost­na­der, sä­ger Min­na Avrin.

Fler har valt frisko­lor

En ut­ma­ning som pe­kas ut är att nya för- och grund­sko­lor be­hö­ver öpp­na i takt med att Jär­fäl­las be­folk­ning väx­er. Nå­got som kos­tar i så­väl pla­ne­ring, upp­bygg­nad och upp­start. Fler lo­ka­ler ger ock­så hög­re hy­ra, sam­ti­digt som de nya verk­sam­he­ter­na säl­lan fylls av ele­ver från dag ett.

I år har de kom­mu­na­la för- och grund­sko­lor­na ta­git emot fär­re barn än man bud­ge­te­rat för, del­vis för att fler valt frisko­lor, vil­ket lett till läg­re in­täk­ter. Min­na Avrin hop­pas dock att de för­bätt­ra­de skol­re­sul­ta­ten ska le­da till att fler väl­jer kom­mu­na­la sko­lor fram­ö­ver.

Är du oro­ad över det eko­no­mis­ka lä­get?

– Si­tu­a­tio­nen är in­te bra. Vårt upp­drag är att ha en eko­no­mi i ba­lans och an­pas­sa oss till de me­del som finns. Sik­tet är in­ställt på eko­no­mi i ba­lans. Vi gör allt som står i vår makt för att nå dit.

Fred­rik Ygg­mark, rek­tor på Björ­ke­by­sko­lan. Vå­ra or­ga­ni­sa­tio­ner är ex­tremt slim­ma­de. Jag kan kän­na en stor oro för om vi in­te får en upp­räk­ning av skol­peng­en.

TUFFT. Jär­fäl­las kom­mu­na­la för-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.