Är jag den en­da som ha­tar svamp­plock?

Järfälla Tidning - - Hej Järfälla - EVE­LI­NA HERTZ Re­por­ter Pra­ta med mig! eve­li­na.hertz @di­rekt­press.se

”minst Mot sko­gen och svam­pen!” ”14 li­ter ren­sa­de, 10 kvar – jip­pie!” Svamp­sä­song­en är i full gång vil­ket in­te

märks av i so­ci­a­la me­di­er. Bild ef­ter bild dy­ker upp på glada vän­ner och be­kan­ta som ÄNT­LI­GEN får ge sig ut med svamp­kor­gen.

Jag har låt­sats att jag ock­så ser my­set i att le­ta ef­ter nå­got som man kanske in­te ens hit­tar, ren­sa från jäv­la barr och sen för­väl­la för att glöm­ma bort dem i fry­sen. Jag är led­sen, jag ser helt en­kelt in­te po­äng­en. Ge mig en skogs­pro­me­nad och jag är super­nöjd. Ge mig en svamp­to­ast och ett glas rött och jag är än­nu nöj­da­re. Men be mig in­te att kom­bi­ne­ra des­sa två ak­ti­vi­te­ter. Det är för trist.

Som tur är finns ju sko­gens gu­la guld på and­ra håll än i sko­gen (hej mat­af­fä­ren). Till hö­ger tip­sar fy­ra Väs­te­rorts­bor om si­na bäs­ta svamprät­ter – oav­sett var den är hit­tad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.