Kvin­na hit­tad död – skul­le vitt­na i rät­ten

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Det var i au­gusti som en kvin­na, bo­satt i Ja­kobs­berg, Järfälla, an­mäl­des för­svun­nen av si­na an­hö­ri­ga. Den 29 sep­tem­ber hit­ta­des kvin­nan död i när­he­ten av Ar­lan­da och po­li­sen går nu ut med att de miss­tän­ker att hon har bli­vit mör­dad, skri­ver Af­ton­bla­det.

– Vi är in­tres­se­ra­de av iakt­ta­gel­ser sen kväll den 18 au­gusti i år på re­stau­rang Nan­cys på Dra­bant­vä­gen 11 i Järfälla. Vi är in­tres­se­ra­de av iakt­ta­gel­ser av kvin­nan och even­tu­el­la per­so­ner i hen­nes säll­skap, sä­ger Christer Ax­ling, ut­red­nings­le­da­re på po­li­sens en­het för grova brott, till Af­ton­bla­det.

En­ligt Af­ton­bla­det vill po­li­sen in­te kom­men­te­ra om de har va­re sig miss­tänk­ta, fri­hets­be­rö­va­de el­ler vil­ka de har för­hört.

Kvin­nan skul­le i sep­tem­ber ha vitt­nat i en rät­te­gång mot en man som stod miss­tänkt för miss­han­del av hen­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.