Hon tar över Mo­de­ra­ter­na i Järfälla: ”Enormt för­tro­en­de”

För­ra vec­kan rös­ta­de Mo­de­ra­ter­na i Järfälla fram en ny grupple­da­re i Em­ma Feld­man. Hon är Jär­fäl­la­bo se­dan barns­ben och ser trygg­het, sko­la och bo­stä­der som si­na hjär­te­frå­gor.

Järfälla Tidning - - Järfälla - Lou­i­se Bornhall lou­i­se.bornhall@di­rekt­press.se

Ef­ter att Jär­fäl­la­mo­de­ra­ter­nas grupple­da­re Cecilia Löf­green via sin Fa­ce­book med­de­lat att hon läm­nar sin post ha­de par­ti­et sin sed­van­li­ga ef­ter-va­let-om­röst­ning om grupple­da­re för­ra tis­da­gen.

Det blev Em­ma Feld­man, 40, som fick grup­pens för­tro­en­de att ax­la pos­ten som grupple­da­re för M i Järfälla kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den.

– Jag är jät­te­glad att ha fått vår grupps för­tro­en­de un­der den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den. Det är ett enormt för­tro­en­de som jag är tack­sam och öd­mjuk in­för, sä­ger Em­ma Feld­man.

Hon har va­rit ak­tiv i kom­mun­po­li­ti­ken se­dan 2006 då hon bör­ja­de i tek­nis­ka nämn­den. Se­dan 2012 har hon va­rit kom­mu­nal­råd och ar­be­tat med po­li­tik på hel­tid. Hon har ock­så va­rit vice grupple­da­re i M och and­re vice ord­fö­ran­de i kom­pe­tens­nämn­den.

Em­ma Feld­man är upp­vux­en i Kall­häll och bor se­dan någ­ra år till­ba­ka i Berg­hem.

– Jag tyc­ker att det är en fan­tas­tisk kom­mun, som kan bli än­nu bätt­re än vad den är i dag, sä­ger hon.

Som hjär­te­frå­gor näm­ner Em­ma Feld­man trygg­het, sko­la och bo­stä­der.

– Jag tyc­ker att fo­kus ska lig­ga på kva­li­tet och in­te kvan­ti­tet i bo­stads­byg­gan­det, det ska va­ra ett lång­sik­tigt byg­gan­de.

Järfälla Tid­ning har vid upp­re­pa­de till­fäl­len sökt Cecilia Löf­green, ut­an re­sul­tat.

NY GRUPPLE­DA­RE. Em­ma Feld­man är Mo­de­ra­ter­na i Jär­fäl­las nya grupple­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.