Vå­ra barn spe­lar boll och le­ker på ner­mal­da bildäck

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Be­kym­rad mam­ma

Jag är be­kym­rad över kom­mu­nens in­ställ­ning till vå­ra fot­bolls­pla­ner där man sat­sar på konst­gräs och ett svart gra­nu­lat som be­står av ner­mal­da bildäck.

Jag bör­ja­de re­flek­te­ra över det­ta ef­ter en fot­bolls­trä­ning där min 5-åri­ga dot­ter blev all­de­les svart om be­nen, hän­der­na och i an­sik­tet från det svar­ta gra­nu­la­tet. Då kom jag ihåg en ar­ti­kel jag läst för någ­ra år se­dan om just det­ta gra­nu­lat som of­ta be­står av ner­mal­da bildäck. Ar­ti­keln hand­la­de om fle­ra unga fot­bolls­spe­la­re i USA som fått lymf­om, en sorts can­cer, och trä­na­ren und­ra­de om det fanns kopp­ling mel­lan can­cern och konst­gräs­pla­ner­na med till­hö­ran­de gra­nu­lat.

Jag mai­lar Järfälla kom­mun och frå­gar och får till svar att Vik­sjö­val­len, där min dot­ter trä­nar, är an­lagd med ner­mal­da bildäck som gra­nu­lat.

Det rå­der de­la­de me­ning­ar kring hur far­ligt des­sa gra­nu­lat är och vil­ka kopp­ling­ar som finns till can­cer. En­ligt Ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nen så är dock re­kom­men­da­tio­nen tyd­lig; däck in­ne­hål­ler fle­ra äm­nen med sär­skilt far­li­ga egen­ska­per och där­för bör man an­vän­da mind­re gif­ti­ga al­ter­na­tiv, till ex­em­pel syn­te­tisk gum­mi di­rekt från fa­brik. Stock­holm stad har se­dan 2005 följt Ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nens re­kom­men­da­tio­ner vid an­lägg­ning av nya fot­bolls­pla­ner.

För­u­tom att fot­bolls­pla­ner­na kan in­ne­hål­la häl­so­s­kad­li­ga äm­nen så är konst­gräs­pla­ner Sve­ri­ges näst störs­ta käl­la till ut­släpp av mikro­plast till na­tu­ren (plast som till slut ham­nar i vå­ra hav och i fis­kar­na som vi äter).

Ska Järfälla verk­li­gen sat­sa på mil­jö och gift­fritt för vå­ra barn så gäl­ler det att age­ra, mer än på papp­ret. Och var­för in­te bör­ja med det som just nu drab­bar de käns­li­gas­te in­di­vi­der­na i sam­häl­let, vå­ra barn? Rent kon­kret an­ser jag att kom­mu­nen bör tilläm­pa för­sik­tig­hets­prin­ci­pen och sa­ne­ra de om­rå­den där vå­ra barn ut­ö­var sport och le­ker, och där man vet om att det finns gif­tigt ma­te­ri­al såsom ner­mal­da bildäck.

FO­TO: YLVA BERG­MAN

GIFT. Järfälla kom­mun mås­te på all­var sat­sa på en gift­fri mil­jö för vå­ra barn, skri­ver Be­kym­rad mam­ma. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.