HÅRDA ORD NÄR JÄRFÄLLAS MAKTKAMP AV­GJOR­DES

Al­li­an­sen får kritik av de röd­grö­na för att ge ut­slags­rös­ten till SD. Men det nya sty­ret slår till­ba­ka.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Bornhall

För­ra tors­da­gen an­non­se­ra­de al­li­an­sen (M, C, L och KD) att de pla­ne­ra­de att ta mak­ten i Jär­fäl­la. Och på kom­mun­full­mäk­ti­ge i mån­dags stod det klart att det blir al­li­an­sen med si­na 27 man­dat av 61 som ska ax­la sty­ret i Jär­fäl­la de kom­man­de fy­ra åren. Vad de­ras po­li­tik kom­mer att be­stå av har de in­te gått ut med än.

Men de är i mi­no­ri­tet, och de röd­grö­na (S, V och MP) med si­na 26 man­dat går nu i op­po­si­tion. Sam­ti­digt har SD en våg­mäs­tar­roll med si­na åt­ta man­dat.

De röd­grö­na rik­tar skarp kritik mot al­li­an­sen för att gö­ra sig be­ro­en­de av SD, som de sagt att de in­te ska sam­ar­be­ta med.

– Det är då­ligt för Jär­fäl­la att vi har en al­li­ans i mi­no­ri­tet som ba­se­rar sitt sty­re på stöd från SD. Att al­li­an­sen för­sät­ter kom­mu­nen i en sån si­tu­a­tion är all­var­ligt, och väl­digt in­sta­bilt, sä­ger Bo Le­i­ner­dal, grupple­da­re för V.

Men al­li­an­sens grupple­da­re slår till­ba­ka kri­ti­ken och me­nar att man som störs­ta block in­te är be­ro­en­de av SD.

– Vi har 27 man­dat, det är fler än de röd­grö­nas 26. Vill man rös­ta ner vå­ra 27 man­dat får de and­ra par­ti­er­na gö­ra det. Vi kom­mer att få ige­nom vå­ra för­slag i full­mäk­ti­ge för­ut­satt att de röd­grö­na och SD in­te enas om ge­men­sam­ma för­slag och rös­tar ner oss, sä­ger Em­ma Feld­man, grupple­da­re för M och kom­mun­sty­rel­sens nya ord­fö­ran­de.

– Vi tyc­ker det är vik­tigt att fö­ra bre­da po­li­tis­ka sam­tal och sö­ka bre­da lös­ning­ar över block­grän­sen, fort­sät­ter hon.

Men block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­ten kom­mer det in­te bli nå­got av, med­de­lar de röd­grö­na som går i op­po­si­tion.

– Det här är ett sty­re som in­te kan sty­ra, och al­li­an­sen ger ut­slags­rös­ten till SD. Vi är all­var­ligt oro­a­de. Om det här krac­ke­le­rar, vil­ket är myc­ket tro­ligt, då står vi re­do att ta över igen. Men då krävs ett block­ö­ver­skri­dan­de sty­re, vi kom­mer in­te att sty­ra i mi­no­ri­tet med stöd av SD, sä­ger Claes Thun­blad (S).

Björn Lind­gren, grupple­da­re för SD i Jär­fäl­la kal­lar det po­li­tis­ka lä­get i kom­mu­nen ”väl­digt in­sta­bilt”.

– Men det är in­te vi som sett till att det bli­vit så. Vi är våg­mäs­ta­re, och ef­tersom ing­en vill sam­ar­be­ta med oss be­stäm­mer vi frå­ga för frå­ga om det är bra för vå­ra väl­ja­re el­ler in­te, sä­ger Björn Lind­gren.

Han be­kräf­tar att par­ti­et kan kom­ma att rös­ta mot för­slag från al­li­an­sen.

– Det är fullt möj­ligt. Det be­ror på vil­ken punkt det gäl­ler. Tra­di­tio­nellt är vi li­te när­ma­re mo­de­ra­ter och kanske ock­så al­li­an­sen i sak­frå­gor.

I mit­ten av no­vem­ber ska par­ti­er­na pre­sen­te­ra si­na bud­ge­tar. På näs­ta kom­mun­full­mäk­ti­ge ska det be­slu­tas om hur för­del­ning­en i nämn­der­na ska se ut. Där trä­der för­änd­ring­ar i kraft 1 ja­nu­a­ri 2019.

Det är då­ligt för Jär­fäl­la att vi har en al­li­ans i mi­no­ri­tet som ba­se­rar sitt sty­re på stöd från SD.

Em­ma Feld­man, Mo­de­ra­ter­na. Claes Thun­blad, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

FO­TO: MIKAEL AN­DERS­SON

KRITISK. Claes Thun­blad (S) sa vid fle­ra till­fäl­len un­der kvällen att al­li­an­sen ”spe­lar rysk rou­let­te med Jär­fäl­la­bor­na”, då de ska sty­ra i mi­no­ri­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.