La­get på höj­den tar kli­vet upp i di­vi­sion fem

Ef­ter fle­ra sä­song­er i di­vi­sion sex har IF Sö­der­höj­den Wa­sa nu kva­lat till di­vi­sion fem. Men det är in­te ba­ra vins­ten som är gre­jen för Ja­kobs­bergs­la­get.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 -

Det är en rå höstkväll på Tall­bo­hovs id­rotts­plats, IF Sö­der­höj­den Wa­sas hem­ma­plan. För­e­ning­en star­ta­de upp på nytt 2011 ef­ter att ha le­gat ne­re någ­ra år.

– Vi var ett gäng från Sö­der­höj­den som spe­lat ihop ti­di­ga­re och star­ta­de igång igen, be­rät­tar Ma­ti­nou Inous­sa, för­e­ning­ens ord­fö­ran­de.

Då var det bå­de ung­dom­soch vux­en­lag som drog igång. Fo­kus låg myc­ket på det so­ci­a­la, att va­ra en mö­tes­plats för unga sna­ra­re än att va­ra en renod­lad sport­för­e­ning. Men hård kon­kur­rens om trä­na­re med de mer eta­ble­ra­de fot­bolls­klub­bar­na i Jär­fäl­la och svå­rig­he­ter i spe­larå­ter­väx­ten gjor­de att för­e­ning­en ko­ka­de ner till ett lag.

Det blev la­get som, ef­ter fy­ra sä­song­er i di­vi­sion sex, kam­mat hem se­gern i he­la se­ri­en, och där­för ta­git sig till di­vi­sion fem in­för näs­ta sä­song. Trup­pen be­står av ett 20-tal spe­la­re i oli­ka åld­rar, och många är åter­vän­da­re som spe­lat i klub­ben i yng­re år.

– Det be­ror på att vi har så kul. Många sak­nar tug­get i om­kläd­nings­rum­met och vill spe­la igen, sä­ger Ma­ti­nou Inous­sa.

Lag­kap­te­nen Rod­ri­go Du­ran in­stäm­mer.

– Att träf­fa gam­la vän­ner på fot­bolls­pla­nen är värt myc­ket. Många har fa­milj och barn, och det är vär­de­fullt att ock­så kom­ma hem­i­från och få tid med grab­bar­na. Det hand­lar in­te ba­ra om fotboll. Han fort­sät­ter: – Många oli­ka kul­tu­rer sam­las på fot­bolls­pla­nen, vi har spe­la­re som är af­ri­ka­ner, la­ti­na­me­ri­ka­ner, svens­kar, ara­ber, tur­kar. Här spe­lar det ing­en roll var du kom­mer ifrån, det är öpp­na dör­rar, sä­ger Rod­ri­go Du­ran.

La­get trä­nar två gång­er i vec­kan och spe­lar hem­ma­mat­cher på fre­dags­kväl­lar. Bor­ta­mat­cher blir det ock­så nå­gon gång per vec­ka.

Många av spe­lar­na har vux­it upp på Sö­der­höj­den, och har of­ta spe­lat på hög­re ni­vå ti­di­ga­re.

Ett gäng vin­nar­skal­lar

Trots att la­get nu be­står av vux­na, är för­hopp­ning­en att bli he­la Sö­der­höj­dens lag, där unga går på mat­cher­na.

– Jag brin­ner för fotboll, och vi har ro­ligt på plan, det är vad som gäl­ler för oss. Jag vill att unga ock­så ska kom­ma hit och in­spi­re­ras, att vi ska va­ra en re­fe­rens­punkt, sä­ger Yousef Mat­ta, la­gets hu­vud­trä­na­re.

Men att vin­na se­ri­en har gjort la­get tag­na på säng­en.

– Det har va­rit en tuff re­sa. Det är in­te lätt att vin­na en Här spe­lar det ing­en roll var du kom­mer ifrån, det är öpp­na dör­rar. se­rie, och det är in­te lätt att sen gå upp en se­rie, sä­ger Yousef Mat­ta och skrat­tar.

Bland an­nat in­ne­bär det fler mat­cher läng­re bort, och fler do­ma­re som mås­te av­lö­nas. Nå­got som kan bli ut­ma­nan­de för en mind­re för­e­ning.

Hur stra­te­gin för att kla­ra den tuf­fa­re se­ri­en i vår ska se ut vet in­te la­get än, som har gått på up­pe­håll för hös­ten.

Men det hand­lar in­te en­bart om att ha kul, me­nar lag­kap­te­nen. För det är in­te ba­ra det som bi­dra­git till la­gets fram­gång.

– Un­der match kom­mer vin­nar­skal­lar­na i la­get fram, ha­ha! Många som spe­la­de när de var yng­re har vinnar­men­ta­li­te­ten kvar. Den för­svin­ner in­te ef­ter 30, sä­ger Rod­ri­go Du­ran.

FO­TO: MIKAEL AN­DERS­SON

FRAMGÅNGAR. Lag­kap­te­nen Rod­ri­go Du­ran, för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Ma­ti­nou Inous­sa och hu­vud­trä­na­ren Yousef Mat­ta är gla­da över att la­get ska spe­la i di­vi­sion fem till vå­ren, men ser det ock­så som en ut­ma­ning.

FO­TO: PRI­VAT

LA­GET. I nu­lä­get är runt 20 per­so­ner med i trup­pen som ta­git sig till di­vi­sion fem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.