Ele­ver­na käm­par för bätt­re mat på Käll­torp

Att kla­ga på skol­ma­ten är se­dan gam­malt. Men ge­nom nam­nin­sam­ling­ar och sam­tal till kom­mu­nen för­sö­ker ett gäng ele­ver från sex­an i Käll­torp­sko­lan få till en för­änd­ring. Och de kan lyc­kas.

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Bornhall 073-600 69 29 lou­i­se.bornhall@di­rekt­press.se

Det är lunch­tid på Käll­torp­sko­lan i Kall­häll och bull­rigt i mat­sa­len. Någ­ra av dem som sla­git sig ner är ele­ver i sex­an som job­bar för att få bätt­re skol­mat.

– Många äter in­te skol­ma­ten, ut­an kö­per egen mat i cent­rum, men i sex­an får man in­te gå dit. Själv dric­ker jag of­ta ba­ra vat­ten, sä­ger Nourd­di­ne Am­ra­ni.

Ri­set är of­ta blött, pas­tan klum­pig, och många rät­ter sma­kar li­ka­dant, tyc­ker ele­ver­na.

– Och det finns be­vis för att vi vill ha änd­ring! 115 ele­ver har skri­vit un­der på att de vill ha bätt­re mat, sä­ger Anas­ta­sia So­lovjo­va.

En an­nan kritik från fle­ra ele­ver är att det är för myc­ket ve­ge­ta­risk mat, me­dan Sa­ga Sun­dén som är ve­ge­ta­ri­an vill se att det blir bätt­re ve­go­mat som ser­ve­ras.

– Det är mest grön­sa­ker i en rö­ra. När de and­ra äter kyck­ling vo­re det bra om vi kun­de få quorn­bif­far, el­ler nå­got med so­ja, och in­te en bön­rö­ra, sä­ger hon.

På SO-lek­tio­ner­na har sex­or­na job­bat med de­mo­kra­ti och på­ver­kans­ar­be­te. I grup­per har de fått väl­ja en frå­ga de vill på­ver­ka – och många har valt skol­ma­ten.

Ele­ver­na har gjort nam­nin­sam­ling­ar, mej­lat och ringt kom­mu­nen, pra­tat med köks­che­fen, matrå­det och skri­vit in­sän­da­re till oss på lo­kal­tid­ning­en (se ett ex­em­pel på in­sän­dar­si­dan i den här tid­ning­en). Och kom­mu­nen har re­a­ge­rat: de har er­bju­dit skol­led­ning­en en en­kät på sko­lan för att hö­ra vad det är ele­ver­na vill för­änd­ra.

– Det är vik­tigt med bra skol­mat och att äta. Själv blir jag jät­tetrött om jag in­te äter or­dent­ligt, och då kan man få säm­re re­sul­tat. Nu känns det in­te som att de sat­sar på ma­ten, sä­ger Ju­lie Sun­dqvist.

Går det in­te att äta mat man ogil­lar?

– Det är en sak om det är en rätt man in­te gil­lar, men det här hand­lar om att vi vill ha en bätt­re kva­li­tet på ma­ten. Att den ska gå att äta, sä­ger Yousef Ha­ma­de.

Mar­ce­lo Car­ra­sco är köks­chef på Käll­torp­sko­lan. Han hör vad ele­ver­na tyc­ker om ma­ten ge­nom sko­lans matråd, men me­nar att han in­te kan på­ver­ka myc­ket an­nat än krydd­ning, då han får en i stort sett fär­dig mat­se­del att ut­gå från var­je ter­min.

– Vi job­bar en­ligt kom­mu­nens reg­ler och den ra­men vi får. Vi för­sö­ker lyss­na på de änd­ring­ar ele­ver­na vill gö­ra och job­bar på att för­bätt­ra ma­ten, men för att verk­li­gen änd­ra nå­got krävs det mer peng­ar, sä­ger han.

SO-lä­ra­ren Johanna Berg­ström är glad över ele­ver­nas en­ga­ge­mang.

– Det är ro­ligt att kom­mu­nen re­a­ge­rar och sä­ger: ”Vi har fått mas­sa mejl från era ele­ver om skol­ma­ten, vad är det de vill änd­ra på?”. Det känns så him­la ro­ligt att vi­sa ele­ver­na att de kan va­ra med och på­ver­ka, att de kan bi­dra till för­änd­ring­ar, sä­ger hon.

PÅ­VER­KAR. Anas­ta­sia, Palo­ma, Sa­ga, Ju­lie, Nourd­di­ne och Yousef är någ­ra av sjät­teklas­sar­na på Käll­torp som käm­par för bätt­re skol­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.