S-topp tror sko­lo­ri Jär­fäl­la kla­rar spar­kra­ven

Järfällas sko­lor har fått spar­krav på sig och fle­ra ovän­ta­de ut­gif­ter har upp­kom­mit un­der året, nå­got som slår hårt mot verk­sam­he­ter­na. Men Eva Ull­berg (S) tror att bud­ge­ten kom­mer hål­la.

Järfälla Tidning - - Järfälla - Lou­i­se Bornhall

För­ra vec­kan kun­de vi rap­por­te­ra om de spar­krav som Järfällas kom­mu­na­la för-och grund­sko­lor fått den se­nas­te ti­den. Bak­grun­den är att någ­ra av sko­lor­na gick mot ett un­der­skott. Nå­got som gör att al­la sko­lor be­hö­ver spa­ra res­ten av året.

Fle­ra rek­to­rer, och bar­noch ung­doms­di­rek­tö­ren i kom­mu­nen, ut­tryc­ker i vår ar­ti­kel en oro över si­tu­a­tio­nen.

Bland an­nat har kost­na­der­na för lo­ka­ler och IT ökat mer än vän­tat un­der året.

– De öka­de IT-kost­na­der­na kom överraskande för oss i år, men det är ing­et ovan­ligt att verk­sam­he­ter får ovän­ta­de kost­na­der. När det gäl­ler un­der­skot­tet är det två, tre sko­lor i den kom­mu­na­la verk­sam­he­ten som har ett

un­der­skott. De and­ra är i ba­lans, men al­la vå­ra kom­mu­na­la sko­lor har ett ge­men­samt an­svar för eko­no­min, sä­ger Eva Ull­berg (S), ord­fö­ran­de i barn- och ung­doms­nämn­den.

Det är S, MP och C som i ko­a­li­tion styrt kom­mu­nen den se­nas­te man­dat­pe­ri­o­den, och allt­så de­ras bud­get som gällt.

– Sko­lan har va­rit en hög pri­o­ri­tet för oss. In­för 2018 gjor­de vi en hi­sto­risk sats­ning på bland an­nat skol­peng­en, sä­ger Eva Ull­berg.

Hur har det bli­vit så­här trots att sko­lan va­rit pri­o­ri­te­rad?

– IT-kost­na­der­na har som sagt ökat ovän­tat. Se­dan är per­sonal­för­sörj­ning och lö­ner en fort­satt ut­ma­ning, lik­som öka­de lo­kal­kost­na­der.

En av or­sa­ker­na till att lo­kal­kost­na­der­na ökar är att det byggs nya för- och grund­sko­lor för att mö­ta be­folk­nings­ök­ning­en. Nå­got som krä­ver lös­ning­ar de kom­man­de åren.

– Det är in­te rim­ligt att en sko­la ska bä­ra det an­sva­ret själv, och ar­be­tet kring hur det här ska se ut på­går, sä­ger Eva Ull­berg.

Hon tror att sko­lor­nas bud­get kom­mer att va­ra i ba­lans vid årets slut.

– Det är vik­tigt att skol­le­dar­na ser till att bud­ge­ten hål­ler. Jag tror att vi kom­mer lö­sa 2018 på ett bra sätt. Med det sagt ser jag att vi be­hö­ver fort­sät­ta sat­sa på sko­lan, sä­ger hon.

FO­TO: PRESSBILD

SPAR­KRAV. Eva Ull­berg (S), ord­fö­ran­de i barn-och ung­doms­nämn­den, tror på en bud­get i ba­lans för sko­lor­na i Jär­fäl­la vid årets slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.