Jär­fäl­la­re­gis­sör pri­sad med stu­dent-Oscar: ”Fan­tas­tiskt”

Härom­vec­kan vann Jo­na­tan Etz­ler från Ja­kobs­berg en stu­den­tOscar i Hol­ly­wood för sin kort­film ”Get re­a­dy with me”, som är in­spe­lad i Jär­fäl­la.

Järfälla Tidning - - Järfälla - Lou­i­se Bornhall

Oscarsa­ka­de­min de­lar år­li­gen ut ett pris för bäs­ta stu­dent­film, och i år gick gul­det till film­re­gis­sö­ren Jo­na­tan Etz­ler för kort­fil­men ”Get re­a­dy with me”, som han och åt­ta and­ra ele­ver på Stock­holms dra­ma­tis­ka hög­sko­la gjort som sitt ex­a­mens­ar­be­te.

– Det känns fan­tas­tiskt, det är det bäs­ta som kan hän­da en stu­dent­film. Det var en in­ten­siv vec­ka i Los Ang­e­les där vi fick åka runt och träf­fa mas­sa bo­lag och pro­du­cen­ter, sä­ger Jo­na­tan Etz­ler.

Fil­men är ett ”thril­ler­dra­ma med li­te svart hu­mor”, med över­na­tur­li­ga in­slag. Den hand­lar om en lä­ra­re (Shan­ti Ro­ney) som blir oro­ad för sin elev (Mi­ri­am Bent­he) då hon gjort en film om själv­mord, som hon vi­sar upp för klas­sen. Lä­ra­ren ham­nar snabbt i en si­tu­a­tion han in­te kan kom­ma ur.

– Det byg­ger en del på en hän­del­se som in­träf­fa­de när jag var film­pe­da­gog, och någ­ra ele­ver gjor­de en obe­hag­lig film. Vi spann vi­da­re på den si­tu­a­tio­nen, be­rät­tar Jo­na­tan Etz­ler.

Fil­men är till stor del in­spe­lad i Jär­fäl­la: på gym­na­si­et, i vil­lor i Ja­kobs­berg och Kall­häll, och un­der bron från Stä­ket till Kungs­äng­en.

Jo­na­tan Etz­ler väx­te upp i Ja­kobs­berg, och även om han nu­me­ra är ut­flyt­tad är hem­kom­mu­nen en plats han åter­kom­mer till i si­na fil­mer. Jär­fäl­la Kul­tur har hjälpt till med vis­sa fil­mer, och fle­ra av dem är del­vis el­ler helt in­spe­la­de i Jär­fäl­la. ”Önske­dröm­mar”, ”Åka ut­för” och ”Rik­tigt myc­ket peng­ar”.

– Jär­fäl­la är mitt Fårö. Det finns så många oli­ka plat­ser här, och jag kän­ner till om­rå­de­na väl­digt bra, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.