SL-pri­ser­na la­de grund för grön­blått sty­re i lands­ting­et

Nu är det helt klart att M, KD, L, C och MP även bil­dar ma­jo­ri­tet i lands­ting­et i Stock­holm.

Järfälla Tidning - - Stockholm - Mi­ri­am Bratt Andreas Jen­nische

Nu är det klart att även lands­ting­et kom­mer att sty­ras av en grön­blå makt­ko­a­li­tion. Al­li­ans­par­ti­er­na i lands­ting­et har än­da se­dan va­let den 9 sep­tem­ber va­rit tyd­li­ga med att för­sö­ka nå en över­ens­kom­mel­se med Mil­jö­par­ti­et och nu har MP sagt ja till in­vi­ten.

De fem par­ti­er­na har fört kon­struk­ti­va sam­tal och hit­tat lös­ning­ar för lands­ting­ets ut­ma­ning­ar samt un­dan­röjt vik­ti­ga po­li­tis­ka hin­der. Nu åter­står att slut­fö­ra den ge­men­sam­ma po­li­tis­ka platt­for­men, som kom­mer att pre­sen­te­ras ge­men­samt läng­re fram.

– Vårt an­svar mot väl­jar­na är att få ige­nom så myc­ket grön po­li­tik som möj­ligt. Ut­veck­ling­en i Stock­holms­re­gi­o­nen be­hö­ver Mil­jö­par­ti­et i ma­jo­ri­tet, sä­ger To­mas Eriksson (MP), grupple­da­re i en kom­men­tar.

En­ligt Rasmus Jonlund, press­chef för Li­be­ra­ler­na i lands­ting­et, har grun­den till det nya sam­ar­be­tet va­rit den över­ens­kom­mel­se om SLpri­ser­na som de bor­ger­li­ga par­ti­er­na slöt med MP un­der den gång­na man­dat­pe­ri­o­den.

– Vi har haft sam­ar­be­te kring kol­lek­tiv­tra­fi­ken re­dan in­nan och det är det som har be­rett vägen för det här sam­ar­be­tet. Det kom­mer vi nu att ut­vid­ga, sä­ger Jonlund.

Han går ock­så ut med MP kom­mer få en lands­tings­råds­post.

– Det är ing­en hem­lig­het att det blir ett mil­jö­par­tis­tiskt lands­tings­råd. Det är själv­klart.

MP, M, KD, C och L ska pre­sen­te­ra en ge­men­sam platt­form in­för lands­tings­full­mäk­ti­ge den 23 ok­to­ber.

FO­TO: AN­NA MOLANDER OCH SLL

LANDS­TING­ET. Ire­ne Sve­no­ni­us (M) och To­mas Eriksson (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.