Hand­la­re är less på p-ka­o­set i Vik­sjö C

Snart ska p-plat­ser­na när­mast cent­rum, som skul­le va­rit kla­ra in­nan mid­som­mar till sist öpp­na igen. Men hand­lar­na i om­rå­det är oro­a­de över att tids­pla­nen ska spric­ka på nytt och att de ska för­lo­ra fler kun­der.

Järfälla Tidning - - SIDAN 1 - Lou­i­se Bornhall

Se­dan i vint­ras har de 90 pp­lat­ser­na när­mast cent­rum i Vik­sjö, på par­ke­ring­en mot Plog­vä­gen, va­rit av­stäng­da. Det be­ror på att cent­ru­met re­no­ve­ras och att det på­gått ar­be­ten med en VA-led­ning.

Pla­nen var att de skul­le öpp­na vid mid­som­mar, men så blev det in­te. Nu är det istäl­let sagt att de ska öpp­na mot slu­tet av vec­ka 44, där­ef­ter ska res­ten av par­ke­rings­plat­sen stäng­as av i etap­per. Den störs­ta etap­pen stängs av först, och den be­står av runt 90 par­ke­rings­plat­ser. Pla­nen är att allt ar­be­te ska va­ra klart till års­skif­tet.

”Kän­ner sig mot­ar­be­tad”

Men hand­lar­na i cent­rum är tröt­ta på om­bygg­na­tio­nen. Ro­ger Lin­dén dri­ver Bloms­ter­bu­ti­ken i Vik­sjö cent­rum och är re­pre­sen­tant för fö­re­ta­gen där. Re­dan i som­ras be­rät­ta­de han att mät­ning­ar­na av an­ta­let kun­der i cent­rum vi­sa­de ett tapp på runt 20 pro­cent, en trend som fort­satt.

– Det är svårt att ar­be­ta hem de kun­der­na igen, det tar lång tid. Man kän­ner sig mot­ar­be­tad av kom­mu­nen, sä­ger han.

– Stäm­ning­en är säm­re bland kun­der. Många und­rar när de ska bli kla­ra, och har in­te sett nå­gon in­for­ma­tion. Visst får man in­te gå så långt från de and­ra p-plat­ser­na, men när man är van vid nå­got an­nat känns det långt för många.

Bert Brent­ler som bor i Ja­kobs­berg bru­kar ta bi­len till Vik­sjö cent­rum för att hand­la, nå­got han fort­satt med un­der året trots att det är li­te rö­rigt med p-plat­ser på den sto­ra par­ke­ring­en.

– Det är bö­kigt, jag par­ke­rar där ibland, men det är svå­ra­re att kom­ma ut där­i­från. Man und­rar om de ald­rig blir kla­ra? sä­ger Bert Bent­ler.

Okla­ra pla­ner

En Vik­sjö­bo som in­te vill med­ver­ka med namn tyc­ker att in­for­ma­tio­nen om vad som ska hän­da va­rit brist­fäl­lig.

– Ir­ri­ta­tio­nen lig­ger mest i att vi in­te vet vad pla­nen är för cent­rum, vad det är de hål­ler på med. Det har kom­mu­nen in­te va­rit tyd­li­ga med, så det blir myc­ket hör­sä­gen, me­nar per­so­nen.

Men Ni­na Karls­son, av­del­nings­chef för pro­jektav­del­ning­en på bygg- och mil­jö­för­valt­ning­en i Järfälla, hål­ler in­te med om att in­for­ma­tio­nen va­rit bris­tan­de,

– In­nan som­ma­ren sat­te vi upp in­for­ma­tions­lap­par i bu­ti­ker i cent­rum, och all in­fo finns ock­så på kom­mu­nens hem­si­da. Vi har ock­så re­gel­bund­na mö­ten på Vik­sjö­träf­fen där vi be­rät­tar om vad som hän­der, sä­ger hon.

– Vi för­sö­ker att stänga av så li­te som möj­ligt i ta­get av par­ke­ring­en. Vi job­bar för hög­tryck, sä­ger Ni­na Karls­son.

KUNDTAPP. Ro­ger Lin­dén, ned­re bil­den, är re­pre­sen­tant för fö­re­ta­gen i Vik­sjö cent­rum. Han är trött på att om­bygg­na­tio­nen av cent­rum drar ut på ti­den då det gör att hand­lar­na för­lo­rar kun­der. Be­sö­ka­ren Bert Brent­ler tyc­ker det är bö­kigt att ta bi­len till cent­rum på grund av om­bygg­na­tio­nen av par­ke­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.