Po­li­sen på jakt ef­ter ny plats för sta­tio­nen

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Bornhall

Så många brott som möj­ligt ska ut­re­das så lo­kalt som möj­ligt.

Ti­di­ga­re i år var det tal om att po­lis­sta­tio­nen i Ja­kobs­berg skul­le be­hö­va flyt­ta till­fäl­ligt när lo­ka­ler­na re­no­ve­ras. Nu ser de ut att bli kvar – men in­om någ­ra år kan ett helt nytt po­lishus va­ra på plats i kom­mu­nen.

Det var i bör­jan av feb­ru­a­ri som Jär­fäl­la Tid­ning rap­por­te­ra­de om att po­li­sen, som har si­na lo­ka­ler på Häst­sko­vä­gen i Ja­kobs­berg, le­ta­de nya lo­ka­ler till­fäl­ligt ef­tersom de skul­le re­no­ve­ras.

Men som det ser ut nu kom­mer po­li­sen att kun­na va­ra kvar i lo­ka­ler­na, som po­li­sen bland an­nat de­lar med Tra­fik­ver­ket, även un­der re­no­ve­ring­en. Pla­nen på lång sikt är dock en an­nan.

– Man har ta­git ett be­slut om att vi ska le­ta ef­ter en plats i Jär­fäl­la att byg­ga ett helt nytt po­lishus på. Vi har en bra di­a­log med kom­mu­nen och le­tar ef­ter stra­te­giskt lä­ge som är nå­gorlun­da centralt för med­ar­be­ta­re och med­bor­ga­re, sä­ger Jör­gen Karls­son, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef för Jär­fäl­la/Upp­lands-Bro.

Pla­nen är att den nya sta­tio­nen ska va­ra på plats in­om tre till fy­ra år. Då kom­mer ra­di­o­bi­lar­na att ut­gå från Ja­kobs­berg, och in­te Sol­len­tu­na som i dag.

– Det är all­tid po­si­tivt med en ny och bra lo­kal, som är an­pas­sad ut­i­från de för­ut­sätt­ning­ar som vår nya or­ga­ni­sa­tion krä­ver. Syf­tet är ock­så att så många brott som möj­ligt ska ut­re­das så lo­kalt som möj­ligt, sä­ger Jör­gen Karls­son.

Tills dess är allt­så pla­nen att va­ra kvar i de be­fint­li­ga lo­ka­ler­na, och po­li­sen har en di­a­log med fas­tig­hets­ä­ga­ren för att kun­na få dit fler de­lar av verk­sam­he­ten som in­te lig­ger i Ja­kobs­berg i dags­lä­get.

FOTO: LOU­I­SE BORNHALL

FRAM­TI­DA FLYTT. Po­li­sen har si­na lo­ka­ler på Häst­sko­vä­gen i Ja­kobs­berg, men pla­nen är att om någ­ra år ha ett helt eget po­lishus på plats nå­gon­stans i Jär­fäl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.