Mag­da­le­na Forsbergs bäs­ta skyttetips

Jakt & Fiske - - Innehåll - TEXT OCH FO­TO: MAR­CUS ENG­STRÖM

Mag­da­le­na Fors­berg sköt 20 000–25 000 skott per år när hon var ak­tiv skid­skytt. Det gav hen­ne sex to­ta­la världs­cup­seg­rar i rad och sex VM-guld. Bland an­nat.

Här ger hon oss si­na bäs­ta trä­ningstips för att vi ska bli bätt­re skyt­tar.

Mag­da­le­na Fors­berg byt­te till den li­te mer kom­pli­ce­ra­de id­rot­ten skid­skyt­te 1994, ef­ter en kar­riär som längd­ski­då­ka­re ut­an bös­sa. Sä­song­en 1996-97 vann hon världs­cu­pen to­talt för förs­ta gång­en, och upp­re­pa­de se­dan suc­cén de föl­jan­de fem åren. Det re­sul­te­ra­de in­te ba­ra i guld­me­dal­jer i dri­vor ut­an även i det svens­ka fol­kets kär­lek – skid­skyt­ten från Ul­lång­er har till­de­lats Jer­ring­pri­set he­la fy­ra gång­er.

Själv har hon ett li­te för­enk­lat svar på vad som låg ba­kom fram­gång­ar­na:

– Jag ha­de väl­digt bra träff­pro­cent, jag sköt näs­tan ald­rig bort mig, sä­ger hon.

Vi träf­far den långt ifrån av­dan­ka­de skid­skyt­ten hem­ma i Berge­for­sen ut­an­för Tim­rå. Sö­ner­na spe­lar fot­bollscup och den ny­bliv­na 50-åring­en Mag­da­le­na är nyss hem­kom­men ef­ter ett pass som mat­tant i ser­ve­ring­en för 300 ung­doms­fot­bollslag från he­la Sve­ri­ge (och någ­ra ut­länds­ka). Sam­ti­digt som hon näs­tan glöm­mer soc­kerka­kan som hon ba­kat till Af­ton­bla­det Jakt&Fis­kes ära i ug­nen la­gar hon mat till grab­bar­na och ma­ken Hen­rik som är lag­le­da­re för so­nen Eriks lag.

– Jag hin­ner lik­som in­te ja­ga så myc­ket nu när fa­mil­jen och den ci­vi­la kar­riä­ren tar sin tid, men jag bör­ja­de va­ra med pap­pa på älgjakt re­dan när jag var åt­ta, be­rät­tar hon.

Mag­da­le­na Fors­berg är upp­vux­en i Ul­lång­er, Ång­er­man­land, och det är där jakt­mar­ken finns.

– Nu är det jag som äger sko­gen, och jak­ten mås­te skö­tas på ett bra sätt. Jag har ja­gat vild­svin, rå­djur och dovhjort ock­så, men ef­tersom jag knappt hin­ner med att ja­ga på min egen mark nu har det fått stå åt si­dan. Men jag ser fram emot att få mer tid att ja­ga fram­ö­ver, när grab­bar­na blir äld­re och livspuss­let li­te enkla­re.

Bör­ja­de med skid­skyt­te in­nan jak­ten

Trots att in­dokt­ri­ne­ring­en bör­ja­de re­dan vid åt­ta års ål­der dröj­de det länge in­nan Mag­da­le­na bör­ja­de ja­ga själv.

– Det var fak­tiskt ef­ter att jag bör­jat med skid­skyt­te som jag kom igång och tog jä­garex­a­men och bör­ja­de ja­ga på egen hand, jag var 27 år gam­mal och det dröj­de tio år in­nan jag fäll­de min förs­ta älg, be­rät­tar hon.

Sen dess har det bli­vit någ­ra till, trots att ti­den är knapp. Här fli­kar ma­ken Hen­rik, som ja­gar be­tyd­ligt mer, in:

– Sen har hon ju en jäk­la tur ock­så, hon var med ut på älg­jak­ten en en­da dag för nåt år sen, som in­hop­pa­re för en med­lem i jakt­la­get som bli­vit sjuk, och vem tror ni får fäl­la en sex­tag­ga­re…? Jag

Jag ha­de väl­digt bra träff­pro­cent, jag sköt näs­tan ald­rig bort mig.

Jakt el­ler skid­skyt­te, det finns för­stås skill­na­der men skyt­te­tek­ni­ken är den­sam­ma i grun­den.

ha­de in­te ens hun­nit sät­ta mig på mitt pass när det small från Mag­da­le­nas håll.

– Ja, det är kons­tigt det där, att när man trä­nar mer har man mer tur, re­pli­ke­rar Mag­da­le­na med glim­ten i ögat.

Eg­na rå­va­ror till gril­len

In­nan Hen­rik drar iväg på näs­ta fot­bolls­match med sö­ner­na för­be­re­der han kväl­lens grill­ning. En re­jäl bit älg­kött skärs i lämp­li­ga stor­le­kar och ma­ri­ne­ras. Och det är just det som Mag­da­le­na vill fram­hål­la som det bäs­ta med att ja­ga.

– Man sva­rar ju all­tid att det bäs­ta med

Det är såklart en helt an­nan grej att skju­ta på djur som le­ver och rör sig, men trä­ning och va­pen­va­na kan man ald­rig få för myc­ket av.

jakt är att va­ra ute i na­tu­ren, men det kan man ju fak­tiskt va­ra ut­an va­pen ock­så. Så jag skul­le vil­ja sä­ga att kun­na ploc­ka fram eget kött som man har skju­tit själv ur fry­sen, la­ga en god maträtt med egen­ploc­ka­de kan­ta­rel­ler och kanske and­ra rå­va­ror som man an­ting­en har ploc­kat el­ler od­lat själv – då snac­kar vi eko­lo­giskt på rik­tigt!

Att di­rek­tö­ver­sät­ta skid­skyt­te till jakt­li­ga om­stän­dig­he­ter är in­te helt klock­rent, dels är skid­skyt­te­bös­san i ka­li­ber .22 och näs­tan helt re­kyl­fri, må­let är på sam­ma av­stånd he­la ti­den och dess­utom helt stil­la. I skid­skyt­te skju­ter de täv­lan­de på en svart prick som är 4,5 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter vid lig­gan­de och 11,5 cen­ti­me­ter vid stå­en­de skyt­te. På 50 me­ters av­stånd.

– Det är såklart en helt an­nan grej att skju­ta på djur som le­ver och rör sig, men trä­ning och va­pen­va­na kan man ald­rig få för myc­ket av, sä­ger Mag­da­le­na Fors­berg.

Och det vik­ti­gas­te av tip­sen på din lis­ta, vil­ket är det?

– Det är in­te ens med på lis­tan, men när du tyc­ker att du är bra på att skju­ta på skjut­ba­nan – fort­sätt trä­na. Man kan ald­rig trä­na för myc­ket.

– Men tit­ta, det är ju här al­la me­dal­jer är… Det var en re­por­ter här för ett tag sen som vil­le se me­dal­jer­na och jag kun­de in­te hit­ta dem, sä­ger Mag­da­le­na Fors­berg och grä­ver fram en nä­ve VM-guld som låg göm­da ba­kom slut­styc­ke­na till jakt­vap­nen, längst in i va­pen­skå­pet.

En in­te helt ovan­lig syn på skid­skyt­te­täv­ling­ar när det be­gav sig. – Att man ald­rig ång­rar ett skott man in­te har av­fy­rat är en kly­scha, men den är sann. Det är myc­ket vär­re att skju­ta ett då­ligt skott mot ett djur än på skid­skyt­te­a­re­nan. Det en­da som hän­der på täv­ling är att man får åka en straff­run­da, sä­ger Mag­da­le­na Fors­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.