Så här tar du jä­garex­a­men

Jakt & Fiske - - Innehåll - TEXT: MAR­CUS ENG­STRÖM

Se­dan 1985 är jä­garex­a­men ett grund­krav för att du ska få va­pen­li­cens på jaktvapen i Sve­ri­ge. Det finns fle­ra oli­ka sätt att ta jä­garex­a­men, men må­let med al­la är att ex­a­mi­ne­ra an­svars­ta­gan­de ny­bliv­na jä­ga­re i skog och mark. Här lis­tar vi fle­ra oli­ka sätt till att ta jä­garex­a­men.

Att upp­le­va na­tu­rens in­vå­na­re på nä­ra håll är en fan­tas­tisk upp­le­vel­se, oav­sett om du ja­gar el­ler in­te. Men chan­sen att få se ex­em­pel­vis en stor rå­bock i sitt es­se ökar be­tyd­ligt om du är va­ken långt in­nan de fles­ta and­ra och re­dan på plats på ditt pass i sko­gen när boc­ken an­län­der. Sät­tet att nå dit är fle­ra.

Ett av de van­li­gas­te sät­ten att ta jä­garex­a­men är att lä­sa i stu­die­cir­kel, de be­drivs av fle­ra oli­ka ak­tö­rer som Stu­di­e­främ­jan­det och ABF, då lä­ser man of­tast på egen hand och träf­fas en kväll i vec­kan för ge­men­sam­ma stu­di­er. Des­sa kur­ser sträc­ker sig of­tast över läng­re tid, upp till ett halv­år. För­de­len med stu­die­cirk­lar är att det finns tid till mer djuplo­dan­de dis­kus­sio­ner i samt­li­ga äm­nen som be­rör jak­ten.

Ett av de mer po­pu­lä­ra sät­ten på se­na­re år är att gå en in­ten­siv­kurs, där man själv an­sva­rar för att ha läst kurslit­te­ra­tu­ren in­nan kurs­start. Des­sa kur­ser va­rar van­ligt­vis i tre till fy­ra da­gar, med upp­skjut­ning på skjut­ba­na den sista da­gen.

Klu­rig jakt­la­gar

Un­der ut­bild­ning­en läggs stor vikt vid na­tur­kän­ne­dom, sä­ker va­pen­han­te­ring och kun­skap om jakt­ba­ra djurar­ter. Re­gel­ver­ket kring jakt i Sve­ri­ge är om­gär­dat av la­gar och för­ord­ning­ar som in­te är helt själv­kla­ra, så myc­ket av stu­di­e­ti­den går åt till att lä­ra sig det­ta.

När te­o­ri­ut­bild­ning­en är ge­nom­förd är det dags att skri­va te­o­ri­pro­vet, det be­står av 70 frå­gor av fler­val­sal­ter­na­tiv där en­dast ett svar är rätt, och kurs­del­ta­ga­ren får ba­ra ha tio fel.

Ett av de mer po­pu­lä­ra sät­ten på se­na­re år är att gå en in­ten­siv­kurs, där man själv an­sva­rar för att ha läst kurslit­te­ra­tu­ren in­nan kurs­start.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.