Ex­per­ten: Så väl­jer du rätt va­pen

Jakt & Fiske - - Innehåll - TEXT OCH FO­TO: MAR­CUS ENG­STRÖM

Fel va­pen kan gö­ra din jakt onö­digt svår. Af­ton­bla­det Jakt & Fis­kes va­pen­ex­pert Ulf Hans­son för­kla­rar hur du ska väl­ja va­pen för att få ut mest av al­la jakt­till­fäl­len.

Ulf Hans­son är in­te ba­ra ut­bil­da­re för jä­garex­a­men, han har ja­gat på fle­ra av värl­dens kon­ti­nen­ter och de fles­ta sor­ters djur har fun­nits fram­för hans myn­ning. Dess­utom säl­jer han nu va­pen på an­ri­ka jak­toch va­pen­bu­ti­ken Wal­ter Borg i cen­tra­la Stock­holm.

Det är allt­så ing­en slump att det är ho­nom vi frå­gar när vi vill ve­ta hur man väl­jer rätt va­pen till sin jakt.

– Det vik­ti­gas­te är att man tän­ker ige­nom hur man ska an­vän­da sitt va­pen, in­nan man kö­per det, sä­ger Ulf Hans­son.

Pri­o­ri­te­ra ki­kar­sik­tet

Vi in­le­der med ny­bör­jarstip­sen, när man kanske in­te är helt sä­ker på hur myc­ket, var och vad man kom­mer att ja­ga.

– När man kö­per sitt förs­ta va­pen så är det fak­tiskt vik­ti­ga­re med ki­kar­sik­tet än själ­va bös­san. De all­ra fles­ta va­pen skju­ter fak­tiskt bra, och det är med ögo­nen man ser och ja­gar med. Där­för är det bätt­re att läg­ga stör­re de­len av bud­ge­ten på ett bra ki­kar­sik­te.

Ska man kö­pa ett be­gag­nat va­pen kanske?

– Ja, om man kän­ner sig sä­ker på att vap­net är i bra skick så går det ut­märkt. Men de bäs­ta sik­te­na är of­tast av ny­a­re års­mo­dell.

Det finns en upp­sjö av ka­lib­rar att väl­ja mel­lan, den ena mer spe­ci­a­li­se­rad än den and­ra. Men Ulf Hans­son rå­der ny­bör­ja­ren att bör­ja på enk­las­te sätt:

– Nå­gon av de ”van­li­gas­te” ka­lib­rar­na är en all­de­les ut­märkt ut­gångs­punkt, med van­li­gas­te me­nar jag 6,5x55, .308 Win­ches­ter el­ler 30-06. Det tyc­ker jag ef­tersom det är en­kelt att få tag i des­sa, de tar in­te slut hos va­pen­hand­lar­na. Det är lätt att bli in­tres­se­rad av ka­lib­rar och väl­ja nån värsting, men då or­kar man säl­lan öva till­räck­ligt, bå­de av eko­no­mis­ka och re­kyl­mäs­si­ga skäl.

– De tre ka­lib­rar­na jag nämn­de fun­ge­rar all­de­les ut­märkt till all jakt på svenskt vilt, från räv via rå­djur till älg.

Vik­tigt med av­tryc­ket

När man bli­vit varm i klä­der­na och vet vil­ken typ av jakt man äg­nar mest tid till, så kan det va­ra dags att ut­veck­la sin va­peng­ar­de­rob och spe­ci­a­li­se­ra sig. Ulf Hans­son tip­sar om någ­ra rikt­lin­jer när man väl­jer va­pen.

– Det ab­so­lut vik­ti­gas­te är att vap­net har ett rent tryc­ke, att av­fyr­ning­en är ex­akt li­ka­dan var­je gång och ut­an släp. De eu­ro­pe­is­ka va­pen­till­ver­kar­na har of­tast det, så om du kän­ner dig osä­ker så gå på kän­da mär­ken. Det är myc­ket snack om slut­stycks­gång, men det är fak­tiskt se­kun­därt, det är skot­tet som är det vik­ti­ga.

Stor­le­ken på vap­net ska va­ra

Ulf Hans­son är ut­bil­da­re för jä­garex­a­men och ar­be­tar dess­utom på an­ri­ka jakt- och va­pen­bu­ti­ken Wal­ter Borg i Stock­holm.

an­pas­sat ef­ter skyt­ten. De all­ra fles­ta va­pen pas­sar nor­mal­bygg­da per­so­ner, men om du är lång el­ler kort så kan det bli svå­ra­re att hit­ta ett va­pen som pas­sar.

– Det är vik­tigt att pro­va många oli­ka va­pen un­der över­in­se­en­de av en kun­nig per­son som ser om du får en av­slapp­nad skyt­te­ställ­ning. Det är väl­digt vik­tigt att an­lägg­ning­en blir bra, att ögat ham­nar rätt mot ki­kar­sik­tet. Det går såklart att mo­di­fi­e­ra det med kolv­kams­hö­ja­re el­ler med hjälp av pro­fes­sio­nel­la kolv­ma­ka­re, men med tan­ke på hur stort ut­bud det finns på mark­na­den i dag så bör de all­ra fles­ta kun­na hit­ta sitt va­pen.

Om vi går in på mer spe­ci­a­li­se­ra­de va­pen­öns­ke­mål, när man bör­jar fyl­la va­pen­skå­pet med oli­ka ge­vär för oli­ka än­da­mål, hur ska man tän­ka då?

– Då kan vi ta vildsvins­jakt som ett förs­ta ex­em­pel ef­tersom det har bli­vit väl­digt po­pu­lärt på se­na­re år. Vild­svin är kän­da för att mar­ke­ra då­ligt vid träff, så för att un­der­lät­ta för jä­ga­ren är det bra med li­te gröv­re ka­lib­rar för att un­der­lät­ta even­tu­ell spår­ning av viltet. Där­för är stör­re ka­lib­rar som till ex­em­pel 8x57 JS el­ler 9,3x62 po­pu­lä­ra­re i dag än för ba­ra någ­ra år sen.

Läng­re skjutavstånd

Allt fler jä­ga­re re­ser ut­om­lands för att hit­ta sin jaktupp­le­vel­se, och be­ro­en­de på vart man ja­gar kan för­ut­sätt­ning­ar­na skil­ja sig av­se­värt från jakt i Sve­ri­ge.

– I bå­de Skottland, Ung­ern och spe­ci­ellt i Afri­ka är skjutavstån­den of­ta be­tyd­ligt läng­re än vad vi är va­na med på hem­ma­plan, och då kan det verk­li­gen ak­tu­ellt att tit­ta på bå­de va­pen, ki­kar­sik­te och val av ka­li­ber. Jag ja­gar med 7 mm Re­ming­ton Mag­num de gång­er jag är i Afri­ka och det hand­lar om långa skjutavstånd. Det är en flack­skju­tan­de ka­li­ber, det är i och för sig ock­så 6,5x55, men 7 mm Rem Mag le­ve­re­rar hög­re has­tig­het och mer an­slags­e­ner­gi. Det går ock­så myc­ket bra med till ex­em­pel .300 Win­ches­ter Mag­num el­ler lik­nan­de.

– Det går att nör­da ner sig in ab­sur­dum i bal­listik och bal­lis­tis­ka ko­ef­fi­ci­en­ter, men det vik­ti­ga för jä­ga­ren är att väl­ja en ka­li­ber som pas­sar den jakt man be­dri­ver och se­dan hål­la sig till den. På så sätt lär man sig hur vap­net och ka­li­bern fun­ge­rar på oli­ka skjutavstånd.

Vid vis­sa till­fäl­len kan man be­hö­va le­ve­re­ra myc­ket an­slags­e­ner­gi i må­let på kor­ta av­stånd, ex­em­pel­vis vid björn­jakt el­ler an­nat grovt vilt.

– Det är ing­en slump att .375 Hol­land&Hol­land har bli­vit den fram­gång den har va­rit un­der en lång tid. Det finns be­tyd­ligt gröv­re ka­lib­rar, men .375 HH le­ve­re­rar stor kraft med en för­hål­lan­de­vis rim­lig re­kyl. Sär­skilt om man mon­te­rar ljud­däm­pa­re el­ler re­kyldäm­pa­re på sitt va­pen.

Ulf Hans­sons vik­ti­gas­te råd har dock ing­et med va­re sig va­pen, ka­li­ber el­ler ki­kar­sik­ten att gö­ra.

– Det vik­ti­gas­te är att man övar med de va­pen man har, och lyc­kas man in­te upp­nå de re­sul­tat man öns­kar, så bör man tit­ta på and­ra al­ter­na­tiv.

…det vik­ti­ga för jä­ga­ren är att väl­ja en ka­li­ber som pas­sar för den jakt man be­dri­ver och se­dan hål­la sig till den.

De all­ra fles­ta va­pen skju­ter fak­tiskt bra, och det är med ögo­nen man ser och ja­gar med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.