Pryl­gui­de rå­djurs­jakt

11 pry­lar som kan gö­ra rå­djurs­jak­ten mer lyc­ko­sam.

Jakt & Fiske - - Innehåll -

Om olyc­kan är fram­me kan ett förs­ta hjäl­pen-kit va­ra en räd­da­re i nö­den. Ne­ver­lost har en va­ri­ant som även syns tyd­ligt.

Cirka­pris: 249 kro­nor.

Ben­stöd Har­ris Ultra­light Se­ri­es mo­del 25 pas­sar de fles­ta va­pen och är vick­bar åt bå­da si­dor för att un­der­lät­ta skyt­te på ojämnt un­der­lag. Är tre­de­lat och juster­bart mel­lan 34-69 cen­ti­me­ter. Cirka­pris: 1 895 kr.

Mi­las pann­lam­por är svensk­ut­veck­la­de med myc­ket hög kva­li­té. Mi­la Ori­on fun­ge­rar myc­ket bra som ef­ter­sök­slam­pa och kan även fås med lins som sam­lar ljus­bil­den nå­got sma­la­re. Som till­val finns även fjärr­kon­troll.

Cirka­pris: 2995 kro­nor.

Se till att du ser rå­dju­ret in­nan det ser dig. Då kan en an­sikts­mask va­ra ett verk­tyg som gör det möj­ligt. Swed­teams an­sikts­mask Veil ca­mo är ett av många go­da al­ter­na­tiv.

Cirka­pris: 260 kro­nor.

Hun­ters Ele­ment Veil Ca­mo All­roun­der Jac­ket gör dig mind­re syn­lig. Cirka­pris: 1 295 kro­nor.

Stort tack till per­so­na­len på Wal­ter Borg som hjälpt till med ur­va­let av pro­duk­ter.

Ki­ka­re är ett mås­te. Mi­nox 8x42 är li­ten och kom­pakt ki­ka­re med juster­ba­ra ögon­muss­lor som un­der­lät­tar för glas­ö­gon­bä­ra­re. Är vat­ten­tät och fukt­tät och har tak­kant­pris­ma. Syn­fält: 129m/1000m och skym­nings­vär­de 18,3. Cirka­pris: 2200 kro­nor.

Skjut­stö­det Primos Trig­ger­stick Ge­ne­ra­tion 2 gör att du snabbt kan ta ett sä­kert skott om du pür­schar på rå­djurs­boc­ken. Cirka­pris: 1495 kro­nor.

Den nya av­stånds­mä­ta­ren Gyt­torp 600M WP mä­ter bå­de av­stånd och has­tig­het. Mä­ter på 6-800 me­ter och för­sto­ring­en är på 6 gång­er. Vikt 185 gram. Bat­te­ri CR2. Cirka­pris: 1 895 kro­nor.

Lock­pi­pan från But­to­lo kan få boc­ken på fall.

Cirka­pris: 295 kro­nor.

Scent-A-Way Bio-Stri­ke, tar bort doft av män­ni­ska.

Cirka­pris: 195 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.