Pryl­gui­de älgjakt

Utrust­ning­en du in­te vill va­ra ut­an när äl­gen ska fäl­las el­ler har fällts.

Jakt & Fiske - - Innehåll -

En vilt­säck är ett mås­te när det van­kas var­ma höst­da­gar och in­sek­ter. Säc­ken går att tvät­ta i 40 gra­der. Mått: 425 x 145 cm.

Cirka­pris: 350 kro­nor.

En sta­bil och er­go­no­misk sittryggsäck är guld värd när älg­jak­ten drar ut på ti­den. Här­ki­la Kaltum rym­mer 25 li­ter har en in­fälld mugg­hål­la­re och säc­ken går att se­pa­re­ra från sto­len. Cirka­pris: 2 495 kro­nor.

Cirka­pris:

Vänd­bar hatt från Che­va­li­er. Är vat­ten­tät och fun­ge­rar där­för li­ka bra till var­dags som på älg­jak­ten. Ned­fäll­ba­ra öron­lap­par skyd­dar vid li­te sträng­a­re ky­la. Cirka­pris: 699 kro­nor.

Und­vik att am­mu­ni­tio­nen lig­ger och skram­lar i fic­kan. Wal­ter Borg har ett stil­fullt fo­dral som hål­ler ord­ning på skot­ten.

Cirka­pris: 340 kro­nor.

Med ett fo­dral för slut­styc­ket så mi­ni­me­rar du ris­ken för att den vi­ta­la de­len ska­das vid trans­port. Sand­fi­eld Bolt Co­ver är ett snyggt al­ter­na­tiv.

295 kro­nor.

3

Ett vass kniv är ett mås­te när du ja­gar. Från Ac­cus­harp kom­mer ett smi­digt al­ter­na­tiv som sli­par kni­var (även såg­tan­da­de kni­var), yx­or och många and­ra skär­verk­tyg vas­sa på cir­ka 10 se­kun­der. Cirka­pris: 195 kro­nor.

Kanske mås­te fa­vo­rit­pas­set rö­jas ef­ter som­ma­ren. En kva­li­tet­s­yxa från Gräns­fors gör job­bet smi­di­ga­re. Cirka­pris: 799 kro­nor.

Stort tack till per­so­na­len på Wal­ter Borg som hjälpt till med ur­va­let av pro­duk­ter.

Und­vik att kor­ven ram­lar ned i kol­bäd­den vid lunch­bra­san. En grill­pin­ne från Sta­bi­lot­herm kan mins­ka ris­ker­na be­tyd­ligt. Har te­leskop­funk­tion. Cirka­pris: 145 kro­nor.

Förs­ta ste­get till att få hem ett älg­kött med hög kva­li­té är att skot­tet sit­ter där det ska. För att köt­tet även ska få rätt mör­ning är en ti­mer en god vän på vägen. Cirka­pris: 395 kro­nor.

EKA:s slakt­set in­ne­hål­ler det mesta du be­hö­ver för att styc­ka ditt kött smi­digt och sä­kert. Går att hänga runt mid­jan för att gö­ra ar­be­tet mer prak­tiskt. Cirka­pris: 995 kro­nor.

Hängs­len ser till att byx­or­na häng­er kvar.

Cirka­pris: 225 kro­nor.

La­fay­et­te Smart är jaktra­di­on som kla­rar att sm­sa. 155 MHz. Cirka­pris: 3 695 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.