Va­pen­ny­he­ter

Va­pen­ny­he­ter

Jakt & Fiske - - Innehåll - TEXT OCH FO­TO: MAR­CUS ENG­STRÖM

Nytt jak­tår be­ty­der även ny­he­ter på va­pen- och ut­rust­nings­fron­ten. Vi tit­tar när­ma­re på någ­ra al­ter­na­tiv från årets ny­hets­flo­ra.

Sau­er 100 Clas­sic XT .308 win

Instegs­bös­sa från kva­li­tets­till­ver­ka­ren Sau­er. Syn­tet­s­tock som är gju­ten för att pas­sa bå­de hö­ger och väns­ter­skyt­tar, tre­stegs­säk­ring och lös­tag­bart ma­ga­sin, 5+1 skott i stan­dard­ka­lib­rar och 4+1 i mag­num.

Cirka­pris: 10 900 kr. Bla­ser R8 Suc­cess trä, .308 win,

Kol­ven på R8 Pro­fes­sio­nal Suc­cess är en av­gö­ran­de för­del för en kon­stant och bra träff­bild. Den är er­go­no­misk i var­je funk­tion och har en unik de­sign. Suc­cess-kol­ven är an­pas­sad till al­la an­lägg och bå­de skjut­han­den och ar­men känns av­slapp­nad. Besvär­li­ga ”ryck” vid av­tryck­ning­en för­hind­ras: den vik­ti­gas­te för­ut­sätt­ning­en för ett ex­akt skott vid al­la jakt­för­hål­lan­den.

Cirka­pris: 50 590 kr.

Bla­ser R8 Suc­cess trä, .308 win,

Kol­ven på R8 Pro­fes­sio­nal Suc­cess är en av­gö­ran­de för­del för en kon­stant och bra träff­bild. Den är er­go­no­misk i var­je funk­tion och har en unik de­sign. Suc­cess-kol­ven är an­pas­sad till al­la an­lägg och bå­de skjut­han­den och ar­men känns av­slapp­nad. Besvär­li­ga ”ryck” vid av­tryck­ning­en för­hind­ras: den vik­ti­gas­te för­ut­sätt­ning­en för ett ex­akt skott vid al­la jakt­för­hål­lan­den.

Cirka­pris: 50 590 kr Be­nel­li 828u Black kal 12

Nam­net 828U har sitt ur­sprung i att sta­den Ur­bi­no där Be­nel­li finns är med på UNESCOs världs­arvs­lis­ta och där har num­mer 828. ”U” står för Upland det vill sä­ga rör­lig jakt och med si­na 2,9 ki­lo är mo­del­len väl an­pas­sad för den­na typ av jakt. Re­kyldämp­nings­sy­ste­met Pro­gres­si­ve Com­fort ger ökad dämp­ning vid kraf­ti­ga­re ladd­ning­ar för bäs­ta möj­li­ga upp­följ­ning. Läng­re bak­kap­pa finns som till­val (+10 mm). Kolv­kam­men finns i stan­dard och en hög­re ver­sion. 76 cen­ti­me­ter lång pi­pa är en ny­het och be­räk­nas kom­ma i bör­jan på sep­tem­ber 2017. Cirka­pris: 24 900 kr. CZ Br­no 455 Evo­lu­tion .22 LR Sam­ma ge­vär i grun­den som ”van­li­ga” 455, men med sport­skyt­te­stock och tyng­re var­mint­pi­pa. Den er­go­no­mis­ka de­sig­nen gör att de all­ra fles­ta hit­tar bra skjut­ställ­ning. Cirka­pris: 5 900 kr.

FO­KUS PÅ KI­KAR­SIK­TEN

Be­ret­ta A400 ex­tre­me op kal 12/89

Till­ver­kad för den mest ex­tre­ma jä­ga­ren som in­te kom­pro­mis­sar på nå­got, har det uni­ka re­kyldämp­nings­sy­ste­met Kick Off Me­ga - in­te­gre­rat i den syn­te­tis­ka kol­ven. Halv­au­to­mat med syn­tet­kolv som tar al­la pa­tro­ner från 24 gram upp till 64 grams mag­num­pa­tron i 89 mm.

Cirka­pris: 25 200 kr.

Swa­rowski dS 5-25x52

Ki­kar­sik­tet som mä­ter av­stånd och räk­nar ut allt åt dig och vi­sar kor­rekt rikt­punkt med ut­gångs­vär­de bal­lis­tisk in­for­ma­tion som du ma­tar in med hjälp av en app. Max­i­malt mätavstånd 1375 me­ter.

Cirka­pris: 36 000 kr.

Zeiss Victo­ry V8 2,8-20x56

All­round­sik­te för per­fek­tio­nis­ten. Men en spänn­vidd från 2,8 till 20 gång­ers för­sto­ring och Zeiss hög­kva­li­ta­ti­va op­tik är det­ta ki­kar­sik­te nästin­till oslag­bart.

Cirka­pris: 26 000 kr.

Me­op­ta Me­os­tar R1, 1,5-6x42 RD

Ki­kar­sik­te i mel­lan­pris­klas­sen med be­lyst rikt­me­del. Kla­rar ex­tre­ma tem­pe­ra­tu­rer -35 till +40 gra­der. Rikt­me­del i and­ra bild­pla­net, ej med­för­sto­ran­de.

Cirka­pris: 11 900 kr.

Haw­ke Van­tage IR 4-16x50 AO : Mil dot cen­ter IR

Långt och bil­ligt. Bra låg­priski­kar­sik­te med mil dot-rikt­me­del för mål på oli­ka (långa) av­stånd. Cirka­pris: 2 900 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.