PO­LI­SEN OMHÄNDERTOG JAKTVAPEN

Jakt & Fiske - - Nyheter -

En man som är ak­tiv i den na­zis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen har fått si­na jaktvapen om­hän­der­tag­na ef­tersom han an­ses va­ra en sä­ker­hets­risk.

23-åring­en är hem­ma­hö­ran­de i Hal­lands län och har va­rit fö­re­mål i en för­un­der­sök­ning gäl­lan­de våld­samt upp­lopp i Stock­holm 2016, men för­un­der­sök­ning­en la­des ned. Just att man­nen är ak­tiv i den na­zis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen och att han har va­rit miss­tänkt för våld­samt upp­lopp fick Po­li­sen i Hal­lands län att be­slu­ta om ett om­hän­der­ta­gan­de av man­nens jaktvapen. Nu har be­slu­tet över­kla­gats till För­valt­nings­rät­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.