Ri­por­na har haft ett tufft år

Jakt & Fiske - - Nyheter -

En in­ven­te­ring i Ste­ken­jokk-om­rå­det vi­sar på ett då­ligt ripår, i var­je fall på den jämt­länds­ka si­dan.

Un­der fy­ra da­gar i au­gusti in­ven­te­ra­des 28 lin­jer och re­sul­ta­tet var dys­tert.

– Det pre­li­mi­nä­ra re­sul­ta­tet in­di­ke­rar att det här är det säms­ta året un­der mi­na tio år som in­ven­te­rings­an­sva­rig i det här om­rå­det, sä­ger Lennart Berglund till Svensk Jakt.

Det hit­ta­des få ri­por och ung­fåg­lar­na var då­ligt ut­väx­ta. En stor an­del var så kal­la­de pip­kyck­ling­ar.

Men det sväng­er fort i rip­po­pu­la­tio­nen. Vid in­ven­te­ring­ar­na i Ste­ken­jokk 2015 no­te­ra­des re­kord­många ri­por, för att se­dan nå bot­ten­ni­vå­er 2016.

2017 lu­tar ock­så åt att bli ett tufft år för ri­por­na vil­ket även kom­mer att drab­ba ripjä­gar­na i vårt av­långa land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.