VILD­SVIN– DA­GENS STAM HÄRSTAMMAR FRÅN 1800-TA­LET

Jakt & Fiske - - Vildsvin - Käl­la: Wi­ki­pe­dia och Svens­ka Jä­ga­re­för­bun­detw

Ar­ke­o­lo­gis­ka fynd vi­sar att vild­svin fanns in­om Sve­ri­ges grän­ser un­der sten­ål­dern. Dä­re­mot sak­nas helt skrift­li­ga be­lägg för att vild­svin fanns i lan­det un­der vi­kinga- och me­del­tid. På 1500-ta­let sat­tes vild­svin ut på Öland för att va­ra jakt­bart vilt för kung­en. Des­sa djur utro­ta­des dock på 1600-ta­let. Da­gens stam härstammar till stor del från de djur som Oscar Dick­son plan­te­ra­de på sitt gods Skepps­ta i Sörm­land år 1870. Se­dan dess har vild­svin rymt och släppts ut från di­ver­se hägn och nu åter­finns vild­svin na­tur­ligt även norr om Daläl­ven och än­nu läng­re norrut längs ost­kus­ten.

Var­je år skjuts mel­lan 80 000 och 100 000 vild­svin i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.