MAG­DA­LE­NA FORSBERGS 10 BÄS­TA SKYTTETIPS!

Jakt & Fiske - - Skytteskola -

Torr­trä­na. Det är vik­tigt att gö­ra sig vän med vap­net, trä­na ge­nom att sik­ta på en li­ten punkt på väg­gen och tom­k­lic­ka. Det ger bå­de mus­kel­min­net och av­tryc­kar­fing­ret trä­ning.

För­sök hit­ta en så av­slapp­nad skyt­te­ställ­ning som möj­ligt, även vid stå­en­de skyt­te.

Skjut med bå­da ögo­nen öpp­na, att kni­pa igen ena ögat ger spän­ning­ar som stör även om de är små. Med bå­da ögo­nen öpp­na ser man ock­så om det kom­mer fler djur än det man sik­tar på, ef­ter­slänt­ran­de kal­var är till ex­em­pel vik­ti­ga att upp­täc­ka.

Trä­na av­fyr­nings­tek­nik så du vet när det smäl­ler. Ex­tra vik­tigt att trä­na med rätt bös­sa in­för jakt om man ja­gar med fle­ra oli­ka va­pen.

Öva din skyt­te­tek­nik med luft­ge­vär och/ el­ler en .22:a ef­tersom det är så dyrt med ammunition.

Trä­na på and­nings­tek­nik. Jag skju­ter vid and­nings­stop­pet, men det pas­sar in­te al­la. Tes­ta oli­ka me­to­der så du kom­mer fram till vad som pas­sar dig bäst.

Ha koll på utrust­ning­en! Skjut in or­dent­ligt och kol­la att bös­san skju­ter rakt in­för var­je jakt. Man kan ald­rig för­be­re­da sig för myc­ket!

An­vänd stöd om möj­lig­he­ten finns. Och kom ihåg att trä­na på att skju­ta med stöd ock­så.

Skjut in vap­net och am­mu­ni­tio­nen i den tem­pe­ra­tur du ska ja­ga i. Om det är väl­digt kallt el­ler väl­digt varmt så på­ver­kas am­mu­ni­tio­nen och där­med träff­bil­den. Det kanske lå­ter som över­kurs, men vid ex­em­pel­vis topp­få­gel­jakt kan det va­ra av­gö­ran­de för träff el­ler bom.

Trä­na krop­pen så du har bra kon­di­tion. Då får du ner and­ning­en for­ta­re och or­kar hål­la skär­pan bätt­re un­der långa jakt­pass.

Guld­vap­net är av mär­ket Anschütz i ka­li­ber .22.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.