Steg-för-steg: Så här går det till!

Jakt & Fiske - - Guide -

Prak­tis­ka öv­ning­ar:

Av­stånds­be­döm­ning ha­gel­ge­vär: Kurs­del­ta­ga­re går en stig i sko­gen till­sam­mans med en ex­a­mi­na­tor och om­beds be­dö­ma av­stånd till oli­ka mål. Pro­vet syf­tar till att för­stå om ha­gel­ge­vä­rets räck­vidd kla­rar att fäl­la viltet på det ak­tu­el­la av­stån­det.

Sä­ker va­pen­han­te­ring ha­gel­ge­vär:

Blan­das of­tast in i av­stånds­pro­vet, då kurs­del­ta­ga­ren skall vi­sa att den vet hur man sä­kert han­te­rar sitt ha­gel­ge­vär un­der prak­tiskt bruk. Rent all­mänt gäl­ler det att ve­ta när man bör bry­ta vap­net, ta ur pa­tro­ner­na och hål­la rätt på vil­ket håll vap­net pe­kar.

Ler­du­ve­skyt­te:

Kurs­del­ta­ga­ren skju­ter på sex ler­du­vor som slung­as en i ta­get ifrån skyt­ten, kra­vet är att träf­fa fy­ra av de sex ler­du­vor­na som in­går i pro­vet.

Mark­mål ha­gel:

Pro­vet ge­nom­förs mot en papp­fi­gur av ett djur, där ett visst an­tal ha­gel ska träf­fa vi­ta­la om­rå­den på ”dju­ret”.

Sä­ker va­pen­han­te­ring ku­la:

Kurs­del­ta­ga­ren ska vi­sa att den sä­kert kan lad­da och plund­ra vap­net in­för ex­a­mi­na­torn.

Pre­ci­sions­prov kul­va­pen:

Pro­vet be­står av två de­lar. Sit­tan­de pre­ci­sions­skyt­te med full­gott stöd, där kurs­del­ta­ga­ren ska skju­ta fy­ra skott mot stil­lastå­en­de tav­la. Kra­vet är max sprid­ning 12 cen­ti­me­ter.

Del två av pre­ci­sions­pro­vet ut­förs med jägar­mäs­sigt stöd, allt­så skjut­käpp el­ler ge­nom att lu­ta sig mot en stol­pe el­ler sit­tan­des. Kra­vet är där max­i­mal sprid­ning 17 cen­ti­me­ter.

Hög­vilt­prov/lö­pan­de älg:

Pro­vet ge­nom­för på skut­ba­na 80 me­ter, ett skott skjuts mot stil­lastå­en­de älg­fi­gur som ef­ter någ­ra se­kun­der bör­jar rö­ra sig från väns­ter till hö­ger el­ler tvärtom. Kra­vet är att träf­fa med fy­ra skott in­om älg­fi­gu­rens träf­f­om­rå­de (lung­om­rå­det). Det­ta ska kla­rar av tre gång­er un­der da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.