Allt för höst­tu­ren

Jakt & Fiske - - Prylar -

Gre­jer som in­te stru­lar och sä­kert tän­kan­de är go­da in­gre­di­en­ser för att gö­ra fis­ke­tu­ren lyc­kad. Här kom­mer sex tips på pry­lar som kan un­der­lät­ta vid nap­pan­det.

Shi­ma­no Sa­ha­ra Fi är en mån­si­dig och kraft­full rul­le som kla­rar det mesta. Har bland an­nat Va­ro­speed II lin­upp­lägg­ning, Su­per Stop­per II och alu­mi­ni­umspo­le. Välj mel­lan stor­lek 1000, 2500 el­ler 4000. Cirka­pris: 1 299 kro­nor.

Att gäd­dor är glups­ka rov­djur kän­ner vi till och det går åt ett an­tal små­fåg­lar var­je år. Dra­get 3D Sui­ci­de Duck ef­ter­lik­nar en an­kunge och de ro­te­ran­de föt­ter­na läm­nar bub­bel­spår ef­ter sig och ger en liv­lig gång i vatt­net. På öp­pet vat­ten rig­gas den...

Det bäs­ta sät­tet att in­te ska­da fis­ken el­ler sig själv är att an­vän­da en håv med si­li­kon­nät. Då kan du glöm­ma tras­sel med kro­ken och att trå­dar skär in i fis­ken. Gui­de­li­ne Fa­rio Ghost Net fix­ar det­ta med bravur och lär ge dig fler ef­fek­ti­va...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.