Allt för höst­tu­ren

Jakt & Fiske - - Prylar -

Gre­jer som in­te stru­lar och sä­kert tän­kan­de är go­da in­gre­di­en­ser för att gö­ra fis­ke­tu­ren lyc­kad. Här kom­mer sex tips på pry­lar som kan un­der­lät­ta vid nap­pan­det.

Shi­ma­no Sa­ha­ra Fi är en mån­si­dig och kraft­full rul­le som kla­rar det mesta. Har bland an­nat Va­ro­speed II lin­upp­lägg­ning, Su­per Stop­per II och alu­mi­ni­umspo­le. Välj mel­lan stor­lek 1000, 2500 el­ler 4000. Cirka­pris: 1 299 kro­nor.

Att gäd­dor är glups­ka rov­djur kän­ner vi till och det går åt ett an­tal små­fåg­lar var­je år. Dra­get 3D Sui­ci­de Duck ef­ter­lik­nar en an­kunge och de ro­te­ran­de föt­ter­na läm­nar bub­bel­spår ef­ter sig och ger en liv­lig gång i vatt­net. På öp­pet vat­ten rig­gas den med två fjä­der­kläd­da tre­k­ro­kar, vid vass­fis­ke av­lägs­nas tre­k­ro­ken på ma­gen. Finns i två oli­ka stor­le­kar och tre oli­ka fär­ger. Cirka­pris: 199 kro­nor.

Det bäs­ta sät­tet att in­te ska­da fis­ken el­ler sig själv är att an­vän­da en håv med si­li­kon­nät. Då kan du glöm­ma tras­sel med kro­ken och att trå­dar skär in i fis­ken. Gui­de­li­ne Fa­rio Ghost Net fix­ar det­ta med bravur och lär ge dig fler ef­fek­ti­va fis­kestun­der.

Cirka­pris: 899 kro­nor.

En rök­box är all­tid trev­ligt att ha med sig. Bil­te­mas box har droppskydd, lock av rost­fritt stål, dubb­la kro­ma­de gal­ler för rök­ning i 2 la­ger och regler­bar ven­ti­la­tion i loc­ket. Två sprit­brän­na­re med­föl­jer.

Mått: 43x27x20 cm

Cirka­pris: 349 kro­nor.

Dai­wa Prorex AGS in­ne­hål­ler ja­pa­ner­nas ny­as­te och bäs­ta tek­no­lo­gi­er vad gäl­ler spö­ut­veck­ling. Finns i tre oli­ka stor­le­kar, från lätt jigg­fis­ke till tufft och tungt gädd­fis­ke. 2 års ga­ran­ti.

Längd: 216, 231, 251 cm.

Cirka­pris: 2 196–2 695 kro­nor.

Wes­tin w4 fly­to­ve­rall har en ex­tra hög flee­ce­kra­ge, för­stärk­ning­ar vid knä­na och en­kel till­gång till in­ner­fic­kan. Dess­utom en bra pass­form som ger god smi­dig­het. En sä­ker­hets­ut­rust­ning du in­te kan va­ra ut­an när vatt­net blir kal­la­re un­der hös­ten.

Cirka­pris: 2 199 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.