TIPS: OS­KARS FAVORITDRAG!

Jakt & Fiske - - Drömfiske -

Från väns­ter: Den gu­la är en Wes­tin jät­te, jag är li­te osä­ker på stor­le­ken på den här, men den har fun­ge­rat rik­tigt bra för mig på sisto­ne vid li­te dju­pa­re vas­sar.

Num­mer två är en Bus­ter Jerk, näs­tan det en­da jerk­bait jag an­vän­der. Den är gans­ka al­lound men fun­kar bäst när det är li­te grun­da­re vat­ten.

Num­mer tre är en McMio Tail, pas­sar ka­non­bra för lång­samt fis­ke ef­ter gäd­da, långt in på hös­ten.

Num­mer fy­ra, den rö­da, en Wes­tin Swim som är ett väl­digt lätt­fis­kat all­round­be­te som går li­te dju­pa­re än Bus­ter Jerk.

Det sista be­tet är ett McPi­ke 17 cm, min ab­so­lu­ta fa­vo­rit när det kom­mer till gum­mi­be­ten. Har en väl­digt stark ak­tion som loc­kar till sig sto­ra gäd­dor, den har jag fått en 5,5-ki­los gäd­da på, men fram­för allt har jag fång­at fy­ra-fem styc­ken sto­ra från fy­ra kg och upp­åt på den.

Mul­ti­rul­le är ett li­te mer avan­ce­rat al­ter­na­tiv än haspel­rul­len. Den krä­ver mer av fis­ka­ren, man mås­te kun­na stäl­la in brom­sar rätt för att få till per­fek­ta kast. För­de­len är att i mul­ti­rul­len går li­nan rakt in i rul­len vil­ket ger en bätt­re käns­la, bätt­re kon­takt med fis­ken. Of­tast kro­kar man fis­ken bätt­re om man an­vän­der mul­ti­rul­le.

Med haspel­rul­le lig­ger li­nan över fing­ret när man kas­tar, och när man an­vän­der tyng­re drag så det känns ef­ter en hel dag. Spe­ci­ellt när man fis­kar på hös­ten och det är kallt i luf­ten.

Gädd­fis­ke i Mä­la­ren. Os­kars per­son­bäs­ta gäd­da. 12,3 kg på is­me­te! Os­kars förs­ta gäd­da som han fång­a­de när han var fem år gam­mal. Dai­wa Lexa 300 HL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.