KICKSTARTA 2018 MED VÅR MÅ BRA-RE­SA!

Jakt & Fiske - - Minitest -

Följ med oss till en vec­ka full av här­lig kom-igång trä­ning till­sam­mans med vå­ra trä­nings­ex­per­ter på Play­i­tas, Fu­er­te­ven­tu­ra, Eu­ro­pas störs­ta trä­ningscen­ter.

Al­la kan va­ra med på den här må bra-re­san. Gam­mal som ung. Välträ­nad som oträ­nad. Un­der vec­kan läg­ger vi fo­kus på att kom­ma igång or­dent­ligt med trä­ning­en - att ska­pa rö­rel­seg­läd­je och ener­gi som du kan ta med dig hem och le­va länge på! Om det är ro­ligt att rö­ra på sig så gör man det näm­li­gen igen

- och vi lo­var att vi kom­mer att se till att du får rik­tigt ro­ligt. Du väl­jer själv hur myc­ket du vill trä­na var­je dag. På sche­mat står all­si­dig och in­spi­re­ran­de trä­ning med Mår­ten, Car­los och Ma­de­le­i­ne. Du har dess­utom till­gång till he­la an­lägg­ning­ens öv­ri­ga pro­gram. Häng med på en här­lig vec­ka!

Visst ska du ock­så föl­ja med?

När: 8 – 15 ja­nu­a­ri 2018 med av­re­sa från Stock­holm, Gö­te­borg, Mal­mö, Kö­pen­hamn el­ler Oslo.

Var: Play­i­tas på ön Fu­er­te­ven­tu­ra Pris: 11.998 kr

ALLT DET­TA IN­GÅR:

Flyg ToR

• Mål­tid på fly­get

• Bus­s­trans­fer flyg­plats – ho­tell t/r • Väl­komst­drink

• Del i dub­bel­rum

• Halv­pen­sion (fru­kost och mid­dag) • All trä­ning med vå­ra ex­per­ter • Egen trä­ning på he­la an­lägg­ning­en • In­spi­re­ran­de fö­re­läs­ning­ar

PS: Glöm in­te bort att du kan del­be­ta­la din re­sa med Apol­los sHe­mär­le­igst­t­he­emrk­mo­art9.7

RESFAKTA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.