UPPLEV LJU­SET

Jakt & Fiske - - Avslutning -

Nu pre­sen­te­rar Focus Sport Op­tics, Observer, en ny ki­ka­re som lå­ter dig upp­le­va na­tu­ren i en ny di­men­sion. Det är vår ljus­star­kas­te ki­ka­re nå­gon­sin som kan ge dig helt nya upp­le­vel­ser bå­de in­nan so­len gått upp el­ler ef­ter dess ned­gång. Med nya Focus Observer 8x56 för­läng­er du din ob­ser­va­tions­tid med tim­mar och du kom­mer se sa­ker du ald­rig sett ti­di­ga­re.

Den är slag­tå­lig, ro­bust och väger en­dast 960 gram. Den öpp­na kon­struk­tio­nen gör den lätt­han­ter­lig med ba­ra en hand. Avan­ce­rad op­tik med faskor­ri­ge­ra­de pris­mor, FMC an­ti­re­flex­be­hand­ling, BaK4 pris­mor och ett TP-av­stånd på he­la 20mm är någ­ra av de sa­ker det som gör Observer fan­tas­tisk att tit­ta i. Du an­pas­sar den en­kelt till di­na ögon. Bril­jan­sen, skär­pan och kon­tras­ten ger dig helt nya na­turupp­le­vel­ser.

FOCUS OBSERVER 8x56 PRIS: 2.995:-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.