Ja­ga och fis­ka i flock för ökad triv­sel och fram­gång!

Jakt & Fiske - - Krönika -

Att de fles­ta for­mer av jakt och fiske är en­sam­spor­ter är, som det he­ter, ”se­dan gam­malt”. Man ska va­ra tyst, man ska va­ra li­te frusen och helst av allt ska man kla­ra allt själv. Åt­minsto­ne fram till det dö­dan­de skot­tet el­ler den kro­ka­de fis­ken. Men är det egent­li­gen nöd­vän­digt? Vi har dock – dels när vi ja­gat i Skott­land där vi gått ”two-on-one”, två jä­ga­re med ett va­pen, och dels när vi haft med oss ny­bör­jarjä­ga­re här hem­ma i Sve­ri­ge – bör­jat upp­skat­ta säll­skap mer och mer. Det är in­te helt dumt att kun­na dis­ku­te­ra, na­tur­ligt­vis vis­kan­de, vil­ket av de even­tu­el­la dju­ren i vå­ra ki­ka­re som är mest lämp­ligt att fäl­la. Fy­ra ögon ser bätt­re än två. Spe­ci­ellt vid vildsvins­jakt där dju­ren in­te ba­ra är svå­ra att köns­be­stäm­ma ut­an där även le­dar­sug­gor ska fre­das i allt som of­tast rätt då­ligt ljus. När det­ta skrivs har vi snart åter­häm­tat oss ef­ter två vak­nät­ter i rad på grund av vildsvins­jakt som blev myc­ket fram­gångs­rik och upp­skat­tad för en av vå­ra jakt­kam­ra­ter, just för att vi hjälp­tes åt att väl­ja ut ett skjut­bart djur i floc­ken. Det blir helt en­kelt tryg­ga­re be­slut för den ovane jä­ga­ren. Som fis­ka­re är det aning­en mer van­ligt att ha säll­skap på fis­ke­tu­ren, om in­te an­nat så av sä­ker­hets­skäl, men ock­så för att fis­ken in­te har rik­tigt li­ka sto­ra öron som land­le­van­de vil­da djur har.

Sä­ker­het, trygg­het och – här kom­mer den kanske störs­ta vins­ten med att fis­ka och ja­ga i par – ge­men­skap! Det är bätt­re att kun­na de­la bör­dan när det går tungt, men ock­så ro­li­ga­re att de­la gläd­jen i fram­gång­en.

Att vå­ga bry­ta mot gam­la se­der som att ”en­sam är stark” och ”själv är bäs­te dräng” le­der in­te ba­ra till bätt­re jaktupp­le­vel­ser för fler jä­ga­re, ut­an ock­så till en ut­veck­ling av me­to­der och sam­ar­be­ten i så­väl skog som på sjön.

Med det­ta sagt vill vi ock­så pas­sa på att tac­ka för för­tro­en­det, det förs­ta numret av Af­ton­bla­det

Jakt & Fiske kom ut i slu­tet av au­gusti, och så många av er val­de att kö­pa det så vi fick gö­ra yt­ter­li­ga­re en tid­ning. Näs­ta år kom­mer det fler ut­gå­vor, mer jakt och mer fiske.

Fy­ra ögon ser bätt­re än två. Det blir ett tryg­ga­re be­slut för den ovane jä­ga­ren. Mar­cus Eng­ström, Da­ni­el Fro­din och Mar­cus Ny­berg ja­gar gär­na i flock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.