NOR­GE: NI GÖR FÖR LI­TE ÅT CWD-SJUKAN

Jakt & Fiske - - Nyheter -

Klöv­djurs­sjuk­do­men CWD,

Chro­nic Wasting Di­se­a­se, upp­täck­tes i Nor­ge 2016. Då be­slu­ta­des att bland an­nat 2000 vild­re­nar i Nor­ge skul­le skju­tas för att hind­ra smitt­sprid­ning. Nu har sjuk­do­men kon­sta­te­rats hos äl­gar nä­ra den svens­ka grän­sen men de svens­ka myn­dig­he­ter­na gör för li­te en­ligt norr­män­nen.

Ett pro­jekt som vän­tas dra igång 2018 har satt svens­kar­na i ett onö­digt vänt­lä­ge me­nar nors­ka myn­dig­he­ter. – Att svens­kar­na ska sit­ta still och in­te gö­ra nå­got alls in­nan dess är vi väl­digt be­svik­na på, sä­ger Ka­ren Jo­han­ne Baals­rud, di­rek­tör för väx­ter och djur på det nors­ka Mat­til­sy­net till SVT Jämt­land.

Hon fort­sät­ter:

– Det är nu vi skul­le ha an­vänd­ning av en kart­lägg­ning. Vid det här till­fäl­let har lands­grän­ser­na ing­en be­ty­del­se för de här djur­stam­mar­na är ge­men­sam­ma för bå­de Sve­ri­ge och Nor­ge, sä­ger hon till SVT Jämt­land.

CWD är en smitt­sam och obot­lig sjuk­dom och djur som drab­bats kan spri­da den vi­da­re i över ett år in­nan dju­ret vi­sar nå­got symp­tom på att va­ra drab­bat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.