VARG SKÖTS AV SKYDDSJÄGARE I VALLENTUNA

Jakt & Fiske - - Nyheter -

Det var den 10 ok­to­ber som varg­ha­nen sköts av det jakt­lag som ut­setts av Länsty­rel­sen att ge­nom­fö­ra jakten. En­ligt jakt­för­ord­ning­en ska den fäll­da var­gen om­hän­der­tas av Läns­sty­rel­sens per­so­nal och trans­por­te­ras till Sta­tens ve­te­ri­när­me­di­cins­ka an­stalt (SVA) för ob­duk­tion. Vilken in­di­vid som har fällts går in­te att sä­ga för­rän det har gjorts en DNA-ana­lys.

I och med att var­gen är fälld upp­hör be­slu­tet om skydds­jakt att gäl­la med ome­del­bar ver­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.