FISKETURISMEN KAN VÄXA MER

Jakt & Fiske - - Nyheter -

I rap­por­ten, Sport­fis­ke och fis­ke­turism för lands­byg­dens ut­veck­ling, som gjorts av VTI (Sta­tens väg- och trans­port­forsk­nings­in­sti­tut) på upp­drag av Jord­bruks­ver­ket kon­sta­te­ras att mer kan gö­ras för att ut­veck­la Sve­ri­ges po­ten­ti­al som fis­ke­turis­m­land för ut­länds­ka be­sö­ka­re. Vat­ten- och fis­ke­för­valt­ning­en bör där­för in­vol­ve­ra be­söksnä­ring­ens be­hov i be­slu­ten. Med si­na 100 000 sjö­ar har Sve­ri­ge fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för fri­tids­fis­ke och fis­ke­turism. Vi har dess­utom ett fler­tal fiskar­ter som står högt upp på öns­ke­lis­tan för många fri­tids­fis­ka­re och det­ta bör kun­na ut­nytt­jas bätt­re och ge­ne­re­ra vär­de­ful­la in­täk­ter, kon­sta­te­ras i rap­por­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.