FAK­TA – ÄLGHORN

Jakt & Fiske - - Älgjakt - Käl­la: SLU, Svens­ka Jä­ga­re­för­bun­det

Tju­rens horn bör­ja växa un­der vå­ren och fort­sät­ter se­dan att växa un­der som­ma­ren.

Ökad testos­te­ron­pro­duk­tion sti­mu­le­rar till­väx­ten. For­men och stor­le­ken på äl­gens horn sig­na­le­rar styr­ka och sta­tus in­för och un­der bruns­ten gente­mot hon­djur och kon­kur­re­ran­de han­djur. En tjur som är fram­gångs­rik un­der bruns­ten är of­ta i si­na bäs­ta år och har då ock­så horn med myc­ket mas­sa.

Älg­tju­rar med stång­horn (cer­vi­na) är van­li­gast i söd­ra Sve­ri­ge, me­dan sko­vel­horn (pal­ma­ta) är van­li­ga­re i nor­ra Sve­ri­ge.

Hor­nen fälls i ja­nu­a­ri – feb­ru­a­ri.

Vu­ol­le­rim­hor­net kal­las det störs­ta hor­net som sut­tit på en älg som fällts i Eu­ro­pa.

Pe­der Vahl­berg har pre­cis skju­tit fångskott på älg­kal­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.