Pe­der smög sig när­ma­re och till sist kom skot­till­fäl­let han sökt. När han kom­mit fram och skju­tit fångskot­tet kun­de man på håll hö­ra Rapps fas­ta skall cir­ka fem kilo­me­ter bort.

Jakt & Fiske - - Älgjakt -

skul­le bli bör­jan på hans livs jaktupp­le­vel­se och med dry­ga hund­ra me­ter kvar hör­de han hur en älg grym­ta­de.

– Jag bå­de gick och kröp och till sist fick jag se skym­ten av en älg­ko, sä­ger Kjell-Er­ik.

Nå­gon se­kund se­na­re hör­de han nå­got mer och han blic­ka­de mot en stor gran och där bakom kun­de han först se någ­ra kvis­tar som rör­de sig och där­ef­ter såg han nå­got mörkt och stort som rör­de sig. Se­dan fick han se nå­got som fick hjär­tat att först sak­ta in för att se­dan ru­sa. De­len av ett rik­tigt stort älghorn up­pen­ba­ra­de sig bakom den tä­ta ri­dån av barr.

– Jag kän­de ba­ra ”oh, oh här ska vi ta det rik­tigt för­sik­tigt”. Jag såg ju att det var en re­jäl sko­vel men jag tänk­te in­te mer än att det kun­de va­ra en rik­tigt fin tjur på 14-15 tag­gar. Jag var så fo­ku­se­rad på var hun­den var och hur vin­den kom och fäs­te

Ström­sjö­li­dens Rapp – li­ka snäll som ef­fek­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.