Pang­sätt att spa­ra peng­ar

Det är myc­ket som kos­tar när du ska bör­ja ja­ga – klä­der, skor, kni­var, ki­kar­sik­te och ki­ka­re. Lis­tan kan gö­ras lång. Här får du de bäs­ta tip­sen för att fyn­da på en av de dy­ras­te de­tal­jer­na – själ­va vap­net. – Köp en be­gag­nad bös­sa till rätt pris så har d

Jakt & Fiske - - Experten -

TEXT OCH FOTO: MAR­CUS ENG­STRÖM mer än dub­belt så många va­pen­ä­ga­re och skyt­tar. Det finns allt­så en hel del va­pen i om­lopp.

– Man by­ter ju va­pen ibland, det be­ty­der in­te alls att det är nåt fel på det, ut­an det finns full­stän­digt fel­fria ge­vär som le­tar nya äga­re, bå­de på Bloc­ket och på va­pen­auk­tio­ner, sä­ger Ulf Hans­son.

– Ja, jä­ga­re bör hål­la sig till nå­gorlun­da mo­der­na va­pen, säg från 60-70-ta­let och fram­åt, an­nars kan det bli för kom­pli­ce­rat och dyrt att mon­te­ra ki­kar­sik­ten och lik­nan­de på vap­net. Äld­re va­pen är för­stås char­mi­ga och vack­ra, jag äls­kar fi­na gam­la ge­vär, men för en ny jä­ga­re är det in­te all­tid rätt väg att gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.