Rå­dju­ret

Jakt & Fiske - - Kombijakt -

Om rå­djurs­jak­ten är en ny ut­ma­ning för Oscar så är det tvärtom med hum­mer­fis­ket. Hans mor­far Sven, som ti­di­ga­re bod­de på Ul­me­kärr, var en idog fis­ka­re, lik­som Oscars far Alf Jo­hans­son. Med hjälp av sni­pan Si­grid (namn­gi­ven ef­ter Oscars mor­mor) och ut­gångs­punkt från Alf Jo­hans­sons väl­ut­rus­ta­de sjö­bod Astrid känns hum­mer­fis­ket på för­hand som en re­la­tivt en­kel histo­ria.

Men 17:e au­gusti i år kom nya reg­ler från Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten. Från ti­di­ga­re fjor­ton ti­nor per per­son är de nya reg­ler­na nu sex ti­nor. Mi­ni­mi­måt­tet änd­ras ock­så från 80 mil­li­me­ter till 90 mil­li­me­ter. Även fis­ke­ti­den änd­ras till att av­slu­tas för fri­tids­fis­ka­re re­dan sista no­vem­ber i stäl­let för som ti­di­ga­re sista april.

Den van­ligt­vis så själv­säk­re jakt- och fis­ke­vär­den med­ger att bå­de hum­mer­fis­ket och rå­djurs­jak­ten kan kom­ma att bli en ut­ma­ning.

– Att vi bå­de skul­le få an­vän­da färre ti­nor per per­son och att mi­ni­mi­måt­tet skul­le änd­ras trod­de jag nog in­te, men det blir sä­kert bra för hum­mer­be­stån­det i slutän­den. Nu blir dock in­te ba­ra rå­djurs­jak­ten en ut­ma­ning ut­an även hum­mer­fis­ket, sä­ger Oscar Jo­hans­son.

Trots den­na kom­men­tar är stäm­ning­en på topp på Ul­me­kärr kväl­len fö­re jakt och fiske. De oli­ka jakt­pas­sen de­las ut och skjut­rikt­ning­ar för­kla­ras. En kyld malt­dryck in­nan säng­gå­en­de hjäl­per till att hö­ja stäm­ning­en, lik­som det fak­tum att fem rå­djur spring­er ge­nom träd­går­den un­der af­to­nen.

Re­dan in­nan 06.00 sit­ter alla på pass föl­jan­de mor­gon. Mörk­ret lät­tar så sak­te­li­ga från ös­ter och samt­li­ga skyt­tar får be­kan­ta sig med helt nya jakt­mil­jö­er.

Snart hörs ett rå­djur skäl­la mel­lan två pass. Oklart var­för, men ad­re­na­li­net slår till. Strax eftTeErXT­sjOuCsHeFrOuTnO:dMeAr­tReCcUknSaE­dNGSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.