FAK­TA – HUND I LINA

Jakt & Fiske - - Älgjakt -

Led­hunds­jakt är en spe­ci­ell jakt­form ef­ter klöv­vilt. I Sve­ri­ge främst ef­ter älg, me­dan man i Nor­ge även ja­gar hjort på det­ta sätt. Till skill­nad från tra­di­tio­nell hund­jakt ef­ter älg med stäl­lan­de hund, där hun­den är lös, går man med led­hun­den i band helt tyst. Hund och fö­ra­re ut­gör ett sam­spelt eki­page. Hun­den an­vän­der lukt­sin­ne, hör­sel och syn för att lo­ka­li­se­ra älg och le­der hund­fö­ra­ren, skyt­ten, fram mot äl­gen. Det­ta sker un­der tyst­nad. Hun­den får in­te skäl­la, gnäl­la el­ler flå­sa an­strängt och fö­ra­ren mås­te smy­ga ”som en in­di­an”. Med sitt kropps­språk för­med­lar hun­den när den är nä­ra äl­gen. I det­ta lä­ge ska man, om det be­hövs, kun­na läg­ga hun­den, för att själv kun­na kom­ma i skott­po­si­tion.

All kom­mu­ni­ka­tion mel­lan fö­ra­re och hund sker via tec­ken och kropps­språk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.