Stor men li­ten

Jakt & Fiske - - Test -

En po­pu­lär och täm­li­gen van­lig suv på svens­ka vägar. In­te helt för­vå­nan­de då man åker fint i Q5. Den rul­lar fö­re­döm­ligt tyst med bra kom­fort bå­de i fjäd­ring och sto­lar­na fram. Bak­sä­tet är bra för två men mind­re bra för tre då mitt­plat­sen är trång och sten­hård. Dess­utom in­kräk­tar den bre­da och höga kar­dan­tun­neln men­ligt på mitt­pas­sa­ge­ra­rens kom­fort, mer i Au­di än i de and­ra bi­lar­na.

Bak­sä­tet har ge­nom­last­nings­luc­ka men är in­te tre­de­lat i egent­lig me­ning. Lastut­rym­met hör hel­ler in­te till de störs­ta i klas­sen, trots den jät­te­bre­da bakluc­kan. In­red­ning och de­sign är på Au­di­vis snyggt och väl­gjort med röd­ly­san­de dis­play­er och knap­par.

Bi­len de­lar platt­form med för­ra Au­di A4, men mark­fri­gång­en är för­stås hög­re med hygg­li­ga 20 cen­ti­me­ter. Fram sit­ter öv­re och und­re tri­ang­el­län­kar och bak en mul­ti­län­kax­el. Fyr­hjuls­driv­ning­en sköts via Tor­sen­dif­fe­ren­ti­al och bi­len är så­le­des per­ma­nent fyr­hjuls­dri­ven.

Den van­li­gas­te mo­torn är 2,0 TDI med 170 häst­kraf­ter, och det ska vi va­ra gla­da för ef­tersom det är den bäs­ta mo­torn. Låt va­ra att den har kam­rem som ska in­spek­te­ras/by­tas, men för Au­dis vid­kom­man­de är det bra ef­tersom de in­te kla­rar av att byg­ga mo­to­rer med kam­ked­ja som hål­ler. Hög ol­je­för­bruk­ning är ett van­ligt gis­sel för två­li­ters ben­sin­mo­tor.

En an­nan bra mo­tor är 3,0 V6 TDI men den är in­te spe­ci­ellt van­lig. Glöm ben­sin­mo­to­rer­na 2,0 TFSI och 3,2 V6 TFSI. Bäs­ta kom­bi­na­tio­nen är 2,0 TDI med ma­nu­ell väx­ellå­da.

Går snå­la­re och hål­ler bätt­re än S Tro­nic au­to­mat­lå­da. En fin 2,0 TDI 170 hk ma­nu­ell med skap­lig ut­rust­ning från 2012 får du runt 180 000 kro­nor. Se upp med... Om du väl­jer 2,0 TDI, allt­så die­sel, så är det bäs­ta mo­to­ral­ter­na­ti­vet. Välj ock­så ma­nu­ell väx­ellå­da ef­tersom den är mer på­lit­lig än S Tro­nic au­to­mat. Ben­sin­mo­torn 2,0 TFSI är det sto­ra pro­blem med, bland an­nat hög ol­je­för­bruk­ning. Många av des­sa har nya kol­var, el­ler nya mo­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.