Bel­gisk kom­fort

Jakt & Fiske - - Test -

En av Sve­ri­ges mest po­pu­lä­ra suv­mo­del­ler he­ter Vol­vo XC60. Ut­an snack. Det be­ror för­stås på att det är en Vol­vo men ock­så på att bi­len pas­sar oss. Hög kom­fort med otro­ligt skö­na sto­lar och en fjäd­ring som sväl­jer det mesta vårt väg­nät kan bju­da på. Om det in­te sit­ter jät­te­hjul i 20 el­ler 21 tum på bi­len, för då blir det in­te kom­for­ta­belt. Att det ser snyggt ut är ba­ra dum­he­ter, och det blir dess­utom dyrt när däc­ken gjort sitt.

På plus­si­dan även flö­digt ly­se och bra last­möj­lig­he­ter med tre­de­lat bak­sä­te. Men det är in­te ba­ra vi svens­kar som upp­skat­tar bi­len. 2015 sål­de den bäst i sitt seg­ment i Eu­ro­pa, in­te alls il­la pin­kat för en bil i slu­tet av sin livscy­kel.

Med åren har den bli­vit bätt­re och då tän­ker jag främst på die­sel­mo­to­rer­na. Från att ha va­rit gans­ka råa i gång­en och in­te spe­ci­ellt snå­la så har de bli­vit mer ci­vi­li­se­ra­de och snå­la­re.

Tip­set är att sat­sa på mo­dellår 2014 el­ler ny­a­re. Då fick XC60 en lät­ta­re fa­ce­lift med bland an­nat ny front, men fram­för allt blev di­es­lar­na mer kon­kur­rens­kraf­ti­ga. Ben­sin­mo­to­rer finns, men i väl­digt blyg­samt an­tal på be­gag­nat­mark­na­den. En ka­non­mo­tor är den ra­ka sköv­de­sex­an på tre li­ter och 304 häst­kraf­ter. Li­te törs­tig, jo­visst, men ack så trev­lig.

Att XC60 ock­så finns som två­hjuls­dri­ven kan va­ra värt att på­pe­ka, så ing­en ska be­hö­va gå på en mi­na. De fyr­hjuls­driv­na har sy­stem från Haldex och blir fyr­hjuls­dri­ven vid be­hov. Om fram­hju­len spin­ner går mo­ment bak­åt och bak­hju­len dri­ver ock­så. Fun­ge­rar bra men in­te li­ka bra som i Au­di och BMW. För­kla­ring­en att Haldex ska spa­ra bräns­le jäm­fört med per­ma­nent fyr­hjuls­drift stäm­mer in­te hel­ler då bå­de Q5 och fram­för allt X3 är snå­la­re. En XC60 AWD från 2012 får du för runt 190 000 kro­nor me­dan en an­sikts­lyft 2014 går på cir­ka 230 000 kro­nor. Se upp med...2016 åter­kal­la­des Vol­vo­bi­lar med fem­cy­lind­rig die­sel då de plöts­ligt kun­de stan­na för att star­ta di­rekt. And­ra fel kan va­ra ag­gre­gat­rem som går av och trass­lar in sig i kam­rem­men. Vat­tenläc­kage från pa­no­ra­ma­ta­ket, ryc­kig au­to­mat­lå­da. Upp­da­te­ring­ar fö­re­kom­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.