SAM­MAN­FATT­NING

Jakt & Fiske - - Test -

Ing­en av des­sa tre su­var i mel­lan­klas­sens pre­mi­um­seg­ment är ens i när­he­ten av att va­ra ett då­ligt köp och det är egent­li­gen en smak­sak vilken man väl­jer. I någ­ra fall ska man va­ra no­ga med vilken mo­tor som sit­ter un­der hu­ven men an­nars ska det in­te va­ra nå­gon fa­ra. En ser­vice­bok som är ifylld vid rätt mil­tal ska för­stås fin­nas och att du ska tes­ta bi­lens alla funk­tio­ner be­hö­ver jag väl knap­past skri­va.

Det kan va­ra på sin plats att även kol­la un­der­si­dan ifall nå­gon ti­di­ga­re äga­re över­skat­tat ter­räng­för­må­gan och buck­lat till nå­got vä­sent­ligt. Om du be­hö­ver drag­krok se till att den re­dan är mon­te­rad ef­tersom det är dyrt att ef­ter­mon­te­ra, men ”gra­tis” om det re­dan finns.

BMW X3 är för öv­rigt den som får dra tyngst. Fak­tum är att X3 ock­så drar det längs­ta strå­et i det­ta be­gag­nat­test. Kon­struk­tio­nen är den mest mo­der­na, den är ro­li­gast att kö­ra och den drar minst bräns­le om vi räk­nar på die­sel­mo­to­rer.

I ett test i Tek­ni­kens Värld från de­cem­ber 2010 drog X3 0,73 li­ter mi­len me­dan Q5 tog 0,95 och XC60 drog 0,99 li­ter mi­len mel­lan tank­ning­ar­na. I vår Sve­ri­ge­test­cy­kel drog Q5 och XC60 bå­da 0,74 me­dan X3 ba­ra drog 0,67 li­ter mi­len. Alla med di­es­lar.

Au­di Q5 och Vol­vo XC60 är för­stås inga då­li­ga al­ter­na­tiv, tvärt om, och XC60 är den rym­li­gas­te las­ta­ren av de tre, så är man i be­hov av li­te stör­re lastut­rym­me kanske man väl­jer den. Men ba­ra en kan va­ra ”bäst i test” och det är BMW X3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.