Hå­kan Dahlbys sex bäs­ta tips för bätt­re hagelskytte:

Jakt & Fiske - - Hagel -

Trä­na myc­ket! Och trä­na rätt för den typ av jakt du ska be­dri­va. Allt­så trä­na på låga ler­du­vor in­för rip­jakt och höga in­för and/ fa­san­jakt ex­em­pel­vis. Fåg­lar fly­ger med en an­nan has­tig­het och änd­rar flykt­väg mer an­norlun­da än vad du kan få en ler­du­va att fly­ga!

Men för­sök att trä­na på snab­ba­re och hög­re du­vor och på läng­re av­stånd än vad du nor­malt skju­ter på för att du ska ut­veck­las som få­gel­skytt. Si­mu­le­ra­de jakt­skytte­da­gar är ett fan­tas­tiskt trä­nings­red­skap och myc­ket bra för­be­re­del­se in­för jakt.

Kolv­till­pass­ning. Bös­san mås­te pas­sa dig, så ta till ex­pert­hjälp när du ska kö­pa va­pen – el­ler bygg om den hos en kolv­ma­ka­re. En bös­sa kan va­ra hur bra som helst el­ler kos­ta tok­myc­ket, men om den in­te pas­sar skyt­ten så fun­kar in­te skyt­tet och du träf­far in­te. Pit­ch, skränk­ning, dropp, allt mås­te va­ra per­fekt för att re­sul­ta­tet ska bli bra. Det har hänt att kun­der kom­mer till mig med en väns­ter­kolv och är hö­ger­skyt­tar el­ler att allt för of­ta så kö­per kun­den en för låg kolv så att skyt­ten in­te ser må­let vid an­lägg­ning! Skjut prov­skott på plåt el­ler pap­per för att se din svärm­bild (stor­lek) och tät­het. Alla bös­sor skju­ter oli­ka med oli­ka am­mu­ni­tions­sor­ter och cho­ker vid oli­ka av­stånd. Svärm­höjd (över­skjut­ning) är väl­digt in­di­vi­du­ellt men av­gö­ran­de på oli­ka skjutavstånd! Ju länge av­stånd du skju­ter på ju mer över­skjut­ning be­hö­ver du ha för att slip­pa täc­ka må­let, täc­ker du må­let ser du ju in­te vad som hän­der vid skott­ö­gon­blic­ket (gäl­ler in­te vid ra­ka mot­skott).

An­vänd in­struk­tör. Med fa­cit i hand skul­le jag ha skaf­fat en coach myc­ket ti­di­ga­re un­der min kar­riär. Alla coacher bi­drar med nå­got, så det ska­dar hel­ler in­te att by­ta ibland. En jä­ga­re kanske in­te be­hö­ver en coach, men att skju­ta med en duk­tig in­struk­tör kan gö­ra un­der­verk på träff­pro­cen­ten.

En duk­tig in­struk­tör ser ju in­te ba­ra var ni skju­ter skot­tet och be­rät­tar hur ni ska gö­ra för att lä­ra er träf­fa med oli­ka tekniker. Han ser ju ock­så om ni har syn­för­skjut­ning­ar såsom ögon­do­mi­nans­pro­blem med me­ra. Se in­struk­tö­ren som en in­ve­ste­ring för fram­ti­da jakt och skyt­te­fram­gång­ar!

Pri­o­ri­te­ra trä­ning på ba­na i stäl­let för att gö­ra som någ­ra jä­ga­re gör, trä­na på vilt! Trä­ning ger fär­dig­het .... kan in­te nog po­äng­te­ra vik­ten av att kom­ma väl för­be­redd till jakt el­ler täv­ling. Re­sul­ta­tet av da­gens skyt­te/jakt blir så myc­ket bätt­re.

Vid skyt­te­trä­ning är det även vik­tigt att trä­na ba­lans och fot­ar­be­te och med bra fot­ar­be­te kom­mer rätt ba­lans. Följ få­geln med ögo­nen. Flyt­ta föt­ter­na och krop­pen i den rikt­ning få­geln fly­ger ut­an att gö­ra an­lägg­ning. Lägg blic­ken på hu­vu­det på få­geln och star­ta din an­lägg­ning med att lyf­ta kol­ven till kin­den i din rö­rel­se fram tills du kom­mer till få­gels hu­vud där du av­los­sar skot­tet i sving­en. Ba­lans, blick, rö­rel­se, an­lägg­ning, sving, skott!

Torr­trä­na hem­ma för att få rätt käns­la i sving­en. Man kan ex­em­pel­vis trä­na på att föl­ja tak­lis­ten. Tit­ta på må­let – IN­TE på spång el­ler korn. Håll hu­vu­det stil­la mot kol­ven i skott­ö­gon­blic­ket. Om du bom­mar, läs var träf­fen tog och skjut det and­ra fångst­skot­tet.

Jag an­vän­der mig myc­ket av vi­su­a­li­se­rat skyt­te (att skju­ta ut­an att av­los­sa skott). Fö­re var­je täv­lings­run­da så an­vän­der jag mig av det­ta då jag gör tor­ran­lägg­ning­ar och ser mig själv skju­ta med rätt an­lägg­ning, sving och skju­ta per­fek­ta skott!

An­vänd na­tu­ren. Kol­la skjutavstånd och flyg­höjd med hjälp av trä­den, och be­stäm dig för in­om vilken zon du kan av­los­sa säk­ra skott. Känn din be­gräns­ning. Att hed­ra viltet är att skju­ta dö­dan­de skott. Kän­ner man att av­stån­det el­ler has­tig­he­ten på viltet är för svårt så ska man in­te av­los­sa skot­tet.

Och tänk på sä­ker­he­ten för dig och di­na med­skyt­tar och ap­por­tö­rer.

Ett oskju­tet jakt­skott be­hö­ver du in­te ång­ra!

Hå­kan Dahlbys täv­lings­va­pen he­ter Pe­raz­zi High­tec 5 och är spe­ci­al­byggt för olym­pisk trap.

Koll på utrust­ning­en, allt från skytte­glas­ö­gon till va­pen ska va­ra i topp­skick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.