SPANIEN – EXKLUSIV JAKT

Jakt & Fiske - - Resguide -

ATT ÅKA med en nor­disk jak­tar­ran­gör till Spanien kos­tar en hel del peng­ar så där­för kan det va­ra smart att an­ord­na sin egen jakt på ibex, gems el­ler aou­dad­får. Det blir li­te bö­ki­ga­re men bil­li­ga­re. Jakten be­drivs i ber­gen, i bland an­nat Si­er­ra Ne­va­da. Var be­redd på ti­di­ga mor­nar och god fy­sik är ett mås­te ef­tersom jakten är krä­van­de.

Vildsvin, dov­hjort, kron­hjort och mufflon går ock­så att ja­ga.

Ett stort plus med Spanien är att fa­mil­jen även kan åka med ef­tersom det finns ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter även för de som in­te är jakt­in­tres­se­ra­de.

TÄNK PÅ DET­TA:

För att ja­ga i Spanien mås­te du ha en jakt­li­cens (ut­fär­das av var­je au­to­nom re­gi­on el­ler re­gi­on), en va­pen­li­cens (ut­fär­das av in­ri­kes­de­par­te­men­tet ge­nom ci­vil­gar­dets in­stans för va­pen­kon­troll) och en ob­li­ga­to­risk för­säk­ring (hos val­fritt för­säk­rings­bo­lag i värl­den vars po­li­cy täc­ker jä­ga­rens an­svar i Spanien). Mer in­for­ma­tion: www.spain.in­fo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.