NA­MI­BIA – STOR­SLA­GEN NA­TURUPP­LE­VEL­SE

Jakt & Fiske - - Resguide -

MÅNGA DRAR öro­nen åt sig när jakt i Afri­ka kom­mer på tal, men det finns go­da ex­em­pel på när vilt­för­valt­ning­en fun­ge­rar som den ska. Na­mi­bia är ett så­dant. Jakt­tu­ris­men har bli­vit en vik­tig in­du­stri och tack va­re det vår­das stam­mar­na med störs­ta möj­li­ga för­sik­tig­het.

Här ja­gas fram­för allt oryx, spring­bock, kudu och gnu.

I de fles­ta fall bor du på en jaktcamp för att snabbt och en­kelt kom­ma ut på jakten. Na­turupp­le­ve­sen går ut­an­på det mesta vil­ket gör upp­le­vel­sen till nå­got som man kom­mer att min­nas res­ten av li­vet.

TÄNK PÅ DET­TA:

Pa­ket­pris finns, men det kan i vis­sa fall va­ra bätt­re och bil­li­ga­re att sy ihop ett eget upp­lägg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.