TOM­MYS TIO BÄS­TA TIPS – SÅ LYC­KAS DU MED PIM­PEL­FIS­KET

Jakt & Fiske - - Höstfiske -

Be­te: Vi pimplar med guld­skal­le­flu­gor som man an­vän­der när man flug­fis­kar. Det har vi­sat sig va­ra rus­kigt ef­fek­tivt på rö­ding och öring. Vi har fått de störs­ta öring­ar­na på de flu­gor­na.

Upp­häng­a­re: Det har all­tid va­rit van­ligt att man haft en flu­ga som upp­häng­a­re. Nu kan vi fis­ka med flu­gor bå­de up­pe och ne­re. När man fis­kar med flu­gor mås­te man ock­så ha en väl­digt käns­lig ut­rust­ning. Det blir of­ta väl­digt för­sik­ti­ga napp och in­te så­na rep­til­hugg. Om fis­ket är trögt fun­kar det här bra.

Mor­mys­kor: Blink­pir­kar har sla­git ige­nom på bred front de se­nas­te åren. Men ti­digt på hös­ten och på vå­ren när det är som lju­sast i vatt­net fis­kar vi of­ta en­dast med mor­mys­ka längst ned och en flu­ga högst upp som upp­häng­a­ren. Då ska det va­ra så li­te blänk som möj­ligt.

Ultralät­ta spön: Vårt gäng fis­kar med mjuk ut­rust­ning med en väl­digt käns­lig topp med sty­va­re bot­ten in­nan man kom­mer till hand­ta­get. Om man har en mjuk topp ser man allt som hän­der där ne­re men man mås­te än­då ha en styv­het i bot­ten. Får man på en tre­ki­los rö­ding så mås­te man kun­na sät­ta li­te tryck på den för an­nars drar den med all lina. Kan man in­te sät­ta tryck och den får stånga på så blir hå­let där kro­ken sit­ter stör­re och stör­re och då kan man tap­pa den på grund av det.

Rul­lar­na: Någ­ra av oss an­vän­der flugrul­lar som man spo­lar på en 0,20:s lina.

Det du då tap­par är li­te käns­la när du sit­ter och pimplar då rul­len är li­te tyng­re. Men det du vin­ner är att du kan dril­la en fisk på ett an­nat sätt. En stor för­del är att du kan få på mer lina.

Lina: Jag bru­kar an­vän­da en 0,20:s lina som är mjuk men än­då håll­bar. Det blir mer käns­la när man har en mjuk lina. Har man en spun­nen lina or­kar vå­ra lät­ta be­ten in­te att sträc­ka ut li­nan på sam­ma sätt. Års­tid: På ny­i­sar­na har jag märkt att det kan va­ra rik­tigt bra fiske en tim­me ef­ter att so­len gått ned. Vin­ter­tid när isen är som tjoc­kast är det of­ta bäst när so­len står som högst på him­len.

Tålamod: Ädel­fis­ken mås­te man ha tålamod med. Ab­borr­fis­ket mås­te man le­ta och le­ta. Of­ta kan det va­ra värt att va­ra kvar i ett hål för det kan ta tid in­nan fis­ken be­stäm­mer sig. Of­ta kan det lö­na sig att läm­na gre­jor­na och se­dan lå­ta de va­ra helt och hål­let ifred.

Fis­ka lugnt: Fis­kar man i put-and-ta­ke-vat­ten har man en lug­na­re fis­ke­tek­nik än när det hand­lar om fjäll­fisk. Of­ta är det ba­ra små rö­rel­ser och många gång­er kom­mer hug­gen när man har gre­jor­na helt stil­la. De rik­tigt sto­ra fis­kar­na, där tar det of­ta tid in­nan de be­stäm­mer sig för att hug­ga.

Ha kul: Pim­pel­fis­ket är en so­ci­al grej i myc­ket hög­re ut­sträck­ning än flug­fis­ket. Där sit­ter man nä­ra varand­ra och de­lar histo­ri­er och skrat­tar. Det blir på ett an­nat sätt än flug­fis­ke. Det har jag bör­jat upp­skat­ta mer och mer med åren. Ett per­fekt sätt att um­gås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.