La­ga fisk med fi­ness

När fis­ken är bär­gad kan den gö­ra smaksuc­cé på mid­dags­bor­det. Här kom­mer fem tips på pry­lar som kan un­der­lät­ta tilla­gan­det.

Jakt & Fiske - - Prylar -

Mo­ras fi­le­kniv är bå­de snygg och bra. Den har ett 19 cm långt blad med ökan­de flex­i­bi­li­tet mot kniv­spet­sen. Kni­ven be­hö­ver in­te ba­ra an­vän­das till fisk ut­an kan även tilläm­pas till att put­sa hin­nor från ste­kar. Stopp­klac­ken hind­rar att han­den gli­der ned över bla­det.

999 kro­nor. En di­gi­tal ugns­ter­mo­me­ter är ett mås­te för att lyc­kas med köt­tet och fis­ken. Rös­les va­ri­ant har fem oli­ka förin­ställ­da kärn­tem­pe­ra­tu­rer för kött, fisk och kyck­ling. Ter­mo­me­tern har även ma­nu­ell in­ställ­ning. Två sen­so­rer vil­ka mä­ter ugns­tem­pe­ra­tu­ren med­föl­jer.

495 kro­nor. Att gäd­dor sa tre oli­ka fär­ger.

199 kro­nor. Fish and chips är en rik­tigt höst­klas­si­ker och en bra fri­tös är då en god hjälp på vä­gen. Te­fal Ea­sy Pro Fri­tös har en ka­pa­ci­tet på 3 li­ter och 2100 watt ef­fekt. Har en regler­bar ter­mostat och är lätt att ren­gö­ra i disk­ma­ski­nen.

649 kro­nor. Att ång­ko­ka fis­ken ger allt som of­tast ett gott re­sul­tat. Går att gö­ra i en ka­strull men det är myc­ket smi­di­ga­re att gö­ra det i en ång­ko­ka­re. Philips ma­skin på 900 W kan förin­stäl­la så att det pas­sar fisk, ris och grön­sa­ker. Vis­sa de­lar kan dis­kas i disk­ma­skin och de lös­tag­ba­ra bott­nar­na tillå­ter til­lag­ning av stör­re mat­bi­tar.

Lös­tag­bar 500 ml dropp­bric­ka är en­kel att häl­la från och ren­gö­ra.

729 kro­nor.

En el­rök gör fisk­rök­ning­en enkla­re. Mu­u­rik­kas va­ri­ant har fun­nits på mark­na­den i 16 år. För­pack­ning­en in­ne­hål­ler bruks­an­vis­ning och en på­se rök­spån.De­lar: Gal­ler (2st), spån­plåt och fett­plåt.

1 695 kro­nor.

TEXT: MAR­CUS NY­BERG

Cirka­pris:

Cirka­pris:

Cirka­pris:

Cirka­pris:

Cirka­pris:

Cirka­pris:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.