Fis­ke: Gädd- och gös­fis­ke i Mä­la­ren

To­re gör dra­gen oe­mo­stånd­li­ga för öring­en med hjälp av dot­terns na­gel­lack

Jakt & Fiske - - Innehåll - TEXT OCH FOTO: JOAKIM NORDLUND

Glöm dyra sked­drag. När To­re Nord­ström för­be­re­der sig för örings­fis­ket be­sö­ker han istäl­let af­fä­rer som Biltema, Clas Ohl­son, Dol­lar­sto­re och ÖB. Där hit­tar han de sked­drag som han se­dan kan för­vand­la ef­ter eget tyc­ke och smak.

Med na­gel­lack, pen­nor och en re­jäl dos fan­ta­si sät­ter To­re Nord­ström sin egen prä­gel på dra­gen som han se­dan tar med sig till de örings­vat­ten där han fis­kar. Allt bör­ja­de med att ett av fa­vo­rit­dra­gen bör­ja­de tap­pa glans och på vis­sa plat­ser ha­de färg ock­så skavts bort.

Med fru och två dött­rar fanns lös­ning­en in­om räck­håll.

– Jag lå­na­de någ­ra av Linns na­gel­lack. Se­dan drog jag på li­te klar­lack. Det var egent­li­gen så det bör­ja­de. Jag har all­tid bun­dit flu­gor och när jag såg de sked­drag som fanns så upp­lev­de jag många som liv­lö­sa och de blänk­te näs­tan för myc­ket, sä­ger han.

Det led­de se­dan till att han bör­ja­de må­la upp hela drag och se­dan fle­ra år är drag­mål­ning­en en del av fis­ke­in­tres­set.

– Ja, så är det. Det hand­lar ock­så om ny­fi­ken­het att tes­ta och sen se, åh det går. Det är barn­doms­käns­lan när man fick förs­ta fisken på den flu­ga som man bun­dit. Det är li­te samma här, sä­ger han.

Han har ock­så haft yp­per­li­ga till­fäl­len att tes­ta vil­ka sked­drag och vil­ka färg­kom­bi­na­tio­ner som fungerar bäst för ba­ra någ­ra hund­ra me­ter ifrån fa­mil­jens vil­la fly­ter Kå­geäl­ven. Där har man be­dri­vit ett mål­med­ve­tet ar­be­te för att stär­ka örings­be­stån­det och i dag räk­nas den som en av Norr­lands bätt­re öringsäl­var. Un­der vår- och höst­fis­ket fis­kar To­re Nord­ström näs­tan ute­slu­tan­de med sked­drag som han må­lat själv. Han har tap­pat räk­ning­en på hur många öring­ar han dra­git upp men en höst drog han 44 fis­kar där den störs­ta väg­de 4,5 ki­lo.

– De som ar­be­tar med Kå­geäl­ven har gjort ett fan­tas­tiskt fint jobb. Un­der de se­nas­te åren har jag var­je vår och höst fått fisk på runt fy­ra ki­lo, sä­ger han.

Fle­ra fa­vo­ri­ter

Se­dan fle­ra år till­ba­ka må­lar han allt­så si­na eg­na drag och där är hela fa­mil­jen in­blan­dad. Hu­strun He­le­na och dött­rar­na Linn och Ma­til­da är hov­le­ve­ran­tö­rer av na­gel­lack och so­nen Emil finns of­ta med och tes­tar de sked­drag som hans pap­pa har må­lat.

– Den här gil­lar jag, sä­ger Emil och hål­ler upp ett mör­ka­re sked­drag.

– Ja, den där är ka­non. De verk­li­ga fa­vo­ri­ter­na chan­sar man in­te med ut­an de fis­kar man med där ris­ken att man ska fast­na är li­ten, sä­ger To­re.

På fa­mil­jens al­tan har han du­kat upp med en rad

färg­gla­da små flas­kor. Det är främst 19-åri­ga dot­tern Linn som har över­lå­tit gam­la na­gel­lack till sin pap­pa.

– Pap­pa frå­ga­de och det är klart att han kun­de få ta dom. Det var ju så­na som jag in­te be­höv­de, sä­ger Linn.

Gör dra­gen mör­ka­re

När det gäl­ler själ­va mål­ning­en bör­jar han all­tid med en grund där han gör oli­ka svar­ta möns­ter. Det kan va­ra kon­tu­rer av ett hu­vud el­ler ett öga. Se­dan kan han gö­ra rän­der el­ler för­sö­ka ef­ter­lik­na små fjäll. Någ­ra sil­ver­glän­san­de fläc­kar bru­kar han spa­ra och se­dan sät­ter han pric­kar och det som bland an­nat kän­ne­teck­nar de drag som han må­lar är un­der­si­dan som får en lik­nan­de färg­ton som ovan­si­dan, i mot­sats till de drag som säljs i af­fä­ren där un­der­si­dan of­ta är helt blank. Den mör­ka fär­gen är ett sig­num för de drag som To­re Nord­ström må­lar.

– Jag upp­täck­te att jag ha­de bätt­re fis­ke när jag mör­ka­de ner ske­den. De ske­dar jag gör är klart mör­ka­re än stan­dards­ke­den, sä­ger han.

Att de fun­ka­de fick jag själv upp­le­va un­der en här­lig som­martur längs Voj­mån där To­re lå­na­de mig ett li­tet spö han fått i sam­band med en pre­nu­me­ra­tion på en fis­ke­tid­ning.

På kro­ken satt ett mörkt sked­drag från Clas Ohl­son. Det slu­ta­de med ett hugg där en fin öring på 1,1 ki­lo blev till en här­lig upp­le­vel­se och en fan­tas­tisk fru­kost.

– Jag tror jag köp­te 30 styc­ken för 59 kro­nor. En del av de ske­dar­na var rik­tigt bra och en del har jag in­te ens rört för jag har in­te gil­lat for­men, för­kla­rar han.

Al­la som hand­lat wobblers och sked­drag in­ser ju snabbt att prislap­pen kan ru­sa iväg

Det fun­kar in­te att ba­ra ve­va. Jag för­sö­ker sät­ta fart på be­tet och se­dan pa­u­sa. Ja, helt en­kelt gö­ra så att det får en liv­li­ga­re gång i vatt­net.

så li­te ar­be­te med na­gel­lack, pen­nor och klar­lack kan be­ta­la sig på mer än ett sätt. Bil­te­mas fem­pack med sked­drag kos­ta­de ny­li­gen 70 kro­nor och det blir 14 kro­nor per styck. Ef­ter det byts kro­kar­na ut och det sä­ger han är en vik­tig del.

– En vass krok är a och o. Att ba­ra gå och fis­ka slent­ri­an­mäs­sigt ut­an att bry­na kro­kar­na är ing­en idé. Har man en gång fast­nat kan man bry­na upp skär­pan men of­tast blir det svårt att få den rik­tigt vass igen och en bra krok kos­tar en tia styck, sä­ger han.

Li­nan räd­dar dra­gen

Un­der sam­ta­lets gång tum­ma­de han på ett mind­re drag, nå­gon­stans i span­net 7–9 gram, och på det drog han en 75 cen­ti­me­ter lång öring i Kå­geäl­ven.

– Jag lät det sing­la ned och ryck­te li­te grann och se­dan for det med ström­men. Jag ve­va­de egent­li­gen ingen­ting.

Sked­dra­gen som han kö­per från Biltema är fi­na ef­tersom de går att kas­ta långt med men gång­en krä­ver en del av den som hål­ler i spö­et.

– Det fun­kar in­te att ba­ra ve­va. Jag för­sö­ker sät­ta fart på be­tet och se­dan pa­u­sa. Att ryc­ka li­te och se­dan lå­ta det sjun­ka. Ja, helt en­kelt gö­ra så att det får en liv­li­ga­re gång i vatt­net, sä­ger han.

Se­dan ploc­kar han upp ett li­te stör­re sked­drag som vi­sar sig va­ra en gam­mal tro­tjä­na­re som hängt med i hela fem år och som han har ta­git åt­skil­li­ga öring­ar med.

– Ovan­ligt att ett drag häng­er med så länge men det är ock­så ett drag som jag in­te chan­sar med. Det blir li­te känslo­mäs­si­ga­re band till någ­ra drag. Nå­got an­nat tips?

– Jag an­vän­der spun­nen li­na, en Fi­re­li­ne 0,17 mil­li­me­ter. Har du en kraf­ti­ga­re li­na och fast­nar kan du of­ta dra loss dra­get ge­nom att rä­ta ut kro­ken och på så vis får kan du be­hål­la ditt fa­vo­rit­drag. Med ny­lon­li­nan tap­pa­de jag näs­tan al­la drag som fast­na­de i bot­ten men med den här li­nan får man näs­tan till­ba­ka al­la drag som fast­nar.

Tror du na­gel­lackstill­ver­kar­na är kla­ra över att öring­ar­na gil­lar de­ras pro­duk­ter?

- Nej, för­mod­li­gen in­te (skratt). Ibland kan jag miss­tän­ka att ny­gjor­da drag fun­kar bätt­re. Att den där dof­ten kan bi­dra till hugg men det är ba­ra en käns­la.

Har du nå­got fa­vo­rit­na­gel­lack?

– Nej, jag har ing­en koll på sånt. Jag ba­ra an­vän­der det tje­jer­na har och in­te vill an­vän­da läng­re.

Glöm dyra sked­drag. NärTo­re Nord­ström i Kå­ge ut­an­för Skel­l­ef­teå för­be­re­der sig för örings­fis­ket be­sö­ker han i stäl­let Biltema, Clas Ohl­son, Dol­lar­sto­re el­ler ÖB.

To­re Nord­ström sät­ter ny färg på än­nu ett sked­drag.

To­re med en fin vår­lax som han tog med ett av si­na eg­na drag.

På se­na­re tid har Bil­te­mas sked­drag bli­vit en fa­vo­rit.

Linn Nord­ström lå­ter pap­pa To­re över­ta de na­gel­lack som hon trött­nat på. Det har bli­vit ett an­tal flas­kor ge­nom åren.

Fem drag som al­la må­lats för att loc­ka sto­rö­ring­en till hugg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.